ΝΟΜΟΣ
Απόφαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Φλώρινας 57
ΦΕΚ
Β΄ 880
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 23.5
Αντικείμενο
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ψηφίζει και εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας, ο οποίος κωδικοποιείται ως εξής:

 

Άρθρο 23 - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης είναι όσες έχουν μεταβιβαστεί στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα με Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και ειδικότερα σχεδιασμός της Ανάπτυξης Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, η εφαρμογή της εκάστοτε κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Εκάστοτε Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής στο επίπεδο του Νομού η υποβοήθηση του αγροτικού πληθυσμού και ο έλεγχος των γεωργικών βιομηχανιών με στόχο την παραγωγή και διακίνηση ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων με ποιότητα και η παράλληλη προστασία του καταναλωτικού κοινού και του φυσικού περιβάλλοντος. Η εφαρμογή της εκάστοτε Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της Ε.Ε και της αντίστοιχης Εθνικής Αλιευτικής Πολιτικής και ειδικότερα η ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας και της αλιευτικής παραγωγής, η έγκριση αδειών αλιείας υδατοκαλλιεργειών καθώς και της διαδικασίας οικονομικών ενισχύσεων, η έγκριση και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων και εν γένει στήριξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα και γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.

5. Τμήμα Γεωργικών Εφαρμογών και Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (R.I.C.A.)

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκουν:

α) Η παρουσίαση και προβολή των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού και των καταναλωτών μέσω εντύπων, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, εκθέσεων και εορτών αγροτικού ενδιαφέροντος.

β) Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού επί των προγραμμάτων ανάπτυξης, συλλογικών δραστηριοτήτων των στόχων και των σκοπών του συνεργατισμού και των συνεταιριστικών οργανώσεων.

γ) Η ενημέρωση των συλλογικών φορέων των αγροτών καθώς και των ιδίων των παραγωγών επί του θεσμού των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) , στα πλαίσια των Κοινών Οργανώσεων Αγορών ( Κ.Ο.Α. ) των διαφόρων προϊόντων ή τομέων παραγωγής.

δ) Η οργανωτική στήριξη και ο έλεγχος λειτουργίας των ομάδων παραγωγών του Νομού σύμφωνα με τις Κοινοτικές Διατάξεις.

ε) Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των γεωπόνων και του λοιπού προσωπικού των Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας.

στ) Η εφαρμογή του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής και Πληροφόρησης (R.I.C.A.) ».

ζ) Η εφαρμογή επενδυτικών διαρθρωτικών προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και των μέτρων υπέρ των νέων αγροτών για τη βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού. Επιπλέον, ενημέρωση και εκπαίδευσή του.

η) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που εμπίπτει στον τομέα ευθύνης του.