ΝΟΜΟΣ
Απόφ. 13671 Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 13671
Έτος
2011
ΦΕΚ
Β΄2869
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 8, παρ.26, Γ.15.10
Αντικείμενο
Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης" Ιεράπετρας Κρήτης
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Γυναίκες

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

Άρθρο 8 - Αρμοδιότητες Τμήματος «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»

26 Υποβοηθά τις αρμόδιες διοικητικές ενότητες του ΝΠΔΔ στην έγκαιρη σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισμού και στην σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης.

Το Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης» απαρτίζεται από τέσσερα Γραφεία:

Α. Γραφείο Παιδικής Αγωγής

Β. Γραφείο Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας

Γ. Γραφείο Κοινωνικής Υποστήριξης

Δ. Γραφείο Υποστήριξης Φορέων και Δράσεων

Γ. Αρμοδιότητες Γραφείου «Κοινωνικής Υποστήριξης»

Το γραφείο «Κοινωνικής Υποστήριξης» είναι επιφορτισμένο με τον σχεδιασμό (σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Ιεράπετρας) και την εκτέλεση δράσεων και προγραμμάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Πρόνοιας από το Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α».

Το γραφείο «Κοινωνικής Υποστήριξης» είναι επιφορτισμένο με τις παρακάτω γενικές αρμοδιότητες:

15.10. Γυναίκες (άνεργες, ανύπαντρες μητέρες, θύματα βίας, αγρότισσες με ανήλικα τέκνα κ.λπ.)