ΝΟΜΟΣ
YA 371561
Έτος
1992
ΦΕΚ
Β΄ 508
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 1β, γ, δ & 2
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 400/1976 "Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων" ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 1266/82.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1547/50 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και κυρώθηκε με το Ν. 1643/51 (ΦΕΚ 12 τ.Α`).

3. Το άρθρο 7 του Π.Δ. 398/20/11.90 (ΦΕΚ 159 τ. Α`).

4. Τις με αρ. 10787/1267/10.5.79, 10211/811/18.2.82, 124/4.3.83 και 4047/19.3.85, αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.

5. Την αριθ. Υ. 1740/92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας με αριθμ. 4047/19.3.85 και 124/4.3.83 παραγρ. 7, ως προς τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται από την Αγροτική Οικιακή Οικονομία σε βάρος των οικείων πιστώσεων των Τ.Γ.Κ. & Δασών των Νομαρχιών, για τα Περιφερειακά προγράμματα της, όπως παρακάτω:

1. (Απόφαση Υπουργού Γεωργίας 4047/19.3.1985).

β. Οργάνωση Εργαστηρίων, Οικοτεχνίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, κ.λπ.)

Για την προμήθεια ειδών τεχνικού και βοηθητικού εξοπλισμού οργάνωσης εργαστηρίων οικογενειακής μορφής, διατίθεται σε αγρότισσες από την υπηρεσία με απόφαση Δ.Σ. του οικείου Τ.Γ.Κ. & Δασών, χρηματική ενίσχυση ως επιχορήγηση ποσό μέχρι το μισό της αξίας και όχι περισσότερο από 100.000 δρχ. για κάθε είδος εξοπλισμού του εργαστηρίου.

γ. Ενοικίαση χώρου (αιθουσών) για δραστηριότητες Α.Ο.Ο.

Για την οργάνωση εκπαιδεύσεων επαγγελματικής κατάρτισης, οργάνωση -λειτουργία, εποχιακών ή μονίμων εκθετηρίων εμπορίας ειδών, Οικοτεχνίας, Τεχνολογίας, Τροφίμων, λειτουργίας προσωρινών εποχιακών Παιδικών Σταθμών κ.λπ., από ομάδες αγροτισσών ή συνεταιρισμένες αγρότισσες, διατίθεται από την υπηρεσία με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Τ.Γ.Κ. & Δασών, χρηματική ενίσχυση ως επιχορήγηση για ενοικίαση χώρου ποσό μέχρι 100.000 δρχ. το μήνα.

Στην περίπτωση του μονίμου Εκθετηρίου με απόφαση του Δ/ντή Γεωργίας θα καθορίζεται η διάρκεια (μήνες) επιχορήγησης της μίσθωσης.

δ. Για την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων αγροτισσών σε κοινότητες που δεν διατίθεται αίθουσα από την Τ.Α., διατίθεται από την υπηρεσία με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Τ.Γ.Κ. & Δασών, χρηματική ενίσχυση, ως επιχορήγηση για ενοικίαση αίθουσας, ποσό μέχρι 30.000 δρχ. το μήνα, στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων του έτους για το πρόγραμμα Α.Ο.Ο. σε Διεύθυνση Γεωργίας.

2. Την απόφαση Υπουργού Γεωργίας 124/4.3.1983, παράγρ. 7.

Στις αγρότισσες που με την υπόδειξη της υπηρεσίας τηρούν βιβλία εσόδων - εξόδων του αγροτικού τους νοικοκυριού, διατίθεται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Τ.Γ.Κ. & Δασών χρηματικό ποσό ως επιχορήγηση μέχρι 20.000 δρχ. το χρόνο