ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 398
Έτος
1990
ΦΕΚ
Α΄ 187
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 7, παρ, 1,2
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Τομέας Πολιτικής
Γεωργία
Τομέας COFOG
Τομεακά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Αγρότισσες

Άρθρο 7 - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Δ/νσης Αγροτικής Οικιακής οικονομίας

 

1. Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας συγκροτούν τα εξής Τμήματα και Γραφείο

στ) Εξωγεωργικής Επαγγελματικής Κατεύθυνσης

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικιακής ανάγονται στα πιο κάτω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείου αυτής ως ακολούθως.

στ) Τμήμα Εξωγεωργικής Επαγγελματικής Κατεύθυνσης.

δδ) Η διευκόλυνση και η παροχή οδηγιών για την ενθάρρυνση και ευαισθητοποίηση των αγροτισσών για ενεργό συμμετοχή στο συνεταιριστικό κίνημα, οργάνωση συνεταιρισμών χειροτεχνίας-βιοτεχνίας, αγροτικού τουρισμού, οικιακής, τεχνολογίας τροφίμων, κλπ., καθώς και η ενημέρωση στις άλλες μορφές συνεταιριστικής δράσης.