Έτος
2007
Νόμος / διάταξη που αφορά
Άρθ. 1 και 2 του ν. 2431/1996,
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Άνδρες υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Ι ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Με μέλη τους: Αθανασία Πενθερουδάκη-Βολτυράκη, Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ., Μαρία Καμπίτη και Θεόδωρο Ασημακόπουλο, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Δεκεμβρίου 2006, με γραμματέα τη Φωτεινή Ροζή, για να δικάσει την από 10 Ιανουαρίου 2006, αίτηση του ........ , κατοίκου Αμφισσας (οδός ........... αρ. .), που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό του δικηγόρο Αθανάσιο Μπαλατσούρα, τον οποίο διόρισε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο,κατά του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος παραστάθηκε με τον Πάρεδρο του ΝΣΚ Δημήτριο Καμάρη.
Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:
την εισηγήτρια της υπόθεσης, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων, Μαρία Καμπίτη, που διάβασε τη σχετική έκθεσή της, εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν και ανέπτυξε τη γνώμη της γι΄ αυτά, τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος, που ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, καθώς και τον εκπρόσωπο του Υπουργού, που ζήτησε, αντίθετα, να απορριφθεί η αίτηση.
Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής:
Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. 1972406, 2586910 έτους 2006, ειδικά έντυπα παραβόλου, σειράς Α`), ζητείται η ακύρωση: α) του 1103365/2907/002Δ/2.11.2005 εγγράφου του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης-Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. (Δ2) (ορθή επανάληψη) με το οποίο εκδηλώθηκε άρνηση της Διοίκησης να προβεί στο διορισμό του αιτούντος σε θέση κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βάση τη 2/ΙΓ/2004 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ τ.προκ.Α.Σ.Ε.Π. 4/22.1.2004), λόγω μη εκπληρώσεως των στρατιωτικών του υποχρεώσεων κατά τον κρίσιμο χρόνο και β) της 2/ΙΓ/2004 προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ τ.προκ.Α.Σ.Ε.Π. 4/22.1.2004).
Επειδή μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη είναι η με την στοιχείο α` πράξη εκδηλούμενη άρνηση διορισμού του αιτούντος στην ως άνω θέση, δεδομένου ότι σε αυτήν ενσωματώθηκε η 2/1Γ/2004 προκήρυξη (β` προσβαλλόμενη) που απέβαλε, λόγω της ενσωματώσεως την εκτελεστότητά της και δεν προσβάλλεται πλέον αυτοτελώς.
Λόγοι δε αναφερόμενοι σε πλημμέλειες της ενσωματωθείσης κανονιστικής αποφάσεως, είναι εξεταστέοι παρεμπιπτόντως και εφόσον κριθούν βάσιμοι, θα επιφέρουν ακύρωση της παραδεκτώς προσβαλλομένης παράλειψης (ΣτE 2456/2002).
Επειδή, ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2683/1999 (Α` 19) ορίζει στο άρθρο 5 ότι: “Δεν διορίζονται υπάλληλοι: α)όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. β) ..............” , στο δε άρθρο 10 υπό τον τίτλο Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού, ότι:
 “1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. ………………………... 2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού”. Εξάλλου με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3051/2002 (Α`220) προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α` 28) όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 2 του ν. 2527/1997, ως εξής: “ Διοριστέος που δεν αποδέχεται το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός έτους από το διορισμό του αναπληρώνεται από τον επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο χωρίς να απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων”. Εξάλλου με την προαναφερόμενη προκήρυξη, αποφασίσθηκε η πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 3455 θέσεων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα. Στην προκήρυξη αυτή και υπό τον τίτλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ` ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ) ορίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι: “Οι υποψήφιοι πρέπει: 1....2......3..... 4) Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, ήτοι: α)....... στ).......... 5. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αρχικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές”. 
Εξάλλου, το Α.Σ.Ε.Π. με την από 10.3.2004 ανακοίνωση όρισε ως τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία την 31η Μαρτίου 2004.
Επειδή, από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι όταν πρόκειται για διορισμό σε δημόσια θέση, ο υποψήφιος πρέπει να έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αλλά και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού - όπως η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων - τόσον κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσον και κατά το χρόνο διορισμού (πρβλ. ΣτΕ 1295/2002).
Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, ο αιτών ήταν υποψήφιος για την πλήρωση θέσης κλάδου ΠΕ Εφοριακών στον γραπτό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 10-11 Ιουλίου 2004. Με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε (75,44 μονάδες) διατέθηκε για διορισμό για θέση στη Νομαρχία Φωκίδος (Κωδικός 499) και με το 1093322/2168/0002Δ`/4.10.2005 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου ζητήθηκε από αυτόν να υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά για το διορισμό του. Πλην όμως, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι απολύθηκε από το Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκα στις 6.4.2004 (βλ. Πιστοποιητικό Τύπου Α` του Στρατολογικού Γραφείου Αμφισσας 48204/14.10.2005). Ενόψει αυτού η Διοίκηση, με την προσβαλλόμενη πράξη, αρνήθηκε να τον διορίσει με την αιτιολογία ότι κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό (31.3.2004) δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτόν και αυτό διότι δεν είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με ρητό όρο της προκήρυξης. Στη συνέχεια, το ΑΣΕΠ επιλήφθηκε του αιτήματος αντικαταστάσεως του αιτούντος που διαβιβάσθηκε με το 1103368/2905/0002Δ/2.11.2005 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και με τη 2350/28.12.2005 απόφαση του Γ` Τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή του αιτούντος από τον πίνακα κατάταξης και διοριστέων και τη διάθεση για διορισμό του επομένου στον οικείο πίνακα ....... . Ηδη ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση αμφισβητεί τη νομιμότητα της ως άνω διαγραφής του.
Επειδή, με το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος εσκοπήθη από άποψη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εξομοίωση των δύο φύλων, κατά τρόπο, ώστε εφεξής να μην υφίστανται στη νομοθεσία διακρίσεις αναλόγως του φύλου. Επιτρέπεται όμως, κατ΄ άρθρο 116 παρ. 2 του Συντάγματος, η δια νόμου θέσπιση ρυθμίσεων ευμενών ή δυσμενών, αναλόγως του φύλου, ή η διατήρηση τοιούτων ρυθμίσεων κλπ, επαγομένων διακρίσεις, εφόσον υφίστανται αποχρώντες λόγοι, αναγόμενοι, είτε στην ανάγκη μείζονος προστασίας της γυναίκας και μάλιστα στα θέματα της μητρότητας, του γάμου και της οικογένειας (βλ. και άρθρο 21 παρ. 1 του Συν/τος), είτε σε καθαρώς βιολογικές διαφορές, που επιβάλλουν τη λήψη ιδιαιτέρων μέτρων ή τη διαφορετική μεταχείριση, ενόψει του αντικειμένου της υπό ρύθμιση σχέσεως. Εξ άλλου, αποχρών λόγος, που επιτρέπει αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας, δεν αποκλείεται να είναι η αναμφισβήτητη διαπίστωση ότι στην πράξη έχουν δημιουργηθεί εις βάρος της γυναίκας λόγω φύλου τέτοιες διακρίσεις, ώστε η εφαρμογή της αρχής της ισότητας να παγιώνει και να διαιωνίζει μία υφιστάμενη άνιση κατάσταση, οι διακρίσεις δε αυτές μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν μόνο με τη λήψη θετικών υπέρ της γυναίκας μέτρων, προσφόρων και αναγκαίων για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου εγκαθιδρυθεί μία πραγματική ισότητα ανδρών και γυναικών (βλ. Σ.τ.Ε. 603/1991, 6275/1995, κ.ά.). Ως τέτοια μέτρα δύνανται να θεωρηθούν και οι ρυθμίσεις του Ν.705/1977 “Περί στρατεύσεως των Ελληνίδων” (Α΄ 279), ο οποίος επιβάλλει στις Ελληνίδες να εκπληρώσουν υποχρέωση στρατεύσεως, μόνον εκ καιρώ πολέμου ή επιστρατεύσεως (άρθρο 1), καθώς και του Ν. 1763/1988 “Στρατολογία των Ελλήνων” (Α΄57), ο οποίος καθιερώνει υποχρέωση στρατεύσεως στις Ένοπλες Δυνάμεις, (μόνον) των Ελλήνων (αρρένων), (άρθρο 1). Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι οι προπαρατεθείσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, κατά το μέρος επιβάλλουν την προηγουμένη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, μόνον από τους άρρενες υποψηφίους καθώς και η απαίτηση του άρθρου 10 του ίδιου Κώδικα με την οποία επιβάλλεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, είναι συνταγματικώς ανεκτές, και ως εκ τούτου, ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός του αιτούντος, με τον οποίο ειδικότερα προβάλλεται ότι η εκπλήρωση της υποχρεώσεως αυτής μόνον ή κυρίως από άνδρες καθώς και η εκπλήρωση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, συνεπάγεται ανισότητα, ως προς τις ευκαιρίες καταλήψεως δημοσίων θέσεων, εις βάρος των ανδρών και υπέρ των γυναικών, είναι απορριπτέος, ως αβάσιμος.
Επειδή, όπως έχει κριθεί, η αρχή της ισότητας που καθιερώνεται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη, ο οποίος μπορεί να ρυθμίσει με ενιαίο ή διαφορετικό τρόπο τις διάφορες πραγματικές ή προσωπικές καταστάσεις και σχέσεις ενόψει των υφισταμένων κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών ή άλλων συνθηκών και στηριζόμενος σε γενικά και αντικειμενικά κριτήρια, τελούντα σε συνάφεια προς το αντικείμενο της ρυθμίσεως, να κινείται εντός των ορίων που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας και αποκλείουν τόσον την έκδηλα άνιση μεταχείριση όσον και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων τελούντων υπό διαφορετικές συνθήκες βάσει συμπτωματικών ή ασχέτων μεταξύ τους κριτηρίων (ΣτΕ Ολομ. 1252-3/2003).
Επειδή, στο Ν. 2431/1996 (Α` 175) ορίζεται στο άρθρο 1 ότι: “1. Οι πολίτες των άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, διορίζονται ή προσλαμβάνονται σε θέσεις ή ειδικότητες, οι αρμοδιότητες των οποίων δεν συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και άσκηση καθηκόντων που έχουν ως αντικείμενο τη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων στις κατωτέρω υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα:
 α.......β.......στ.......2......”, στο δε άρθρο 2 ότι “1. Ο κατά το 
προηγούμενο άρθρο διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και κατά τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τους Ελληνες πολίτες, με εξαίρεση την προϋπόθεση της ελληνικής ιθαγένειας. 2. Η μη συνδρομή κωλυμάτων διορισμού ή πρόσληψης προσώπων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου διαπιστώνεται με βάση πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο αιτών πολίτης. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης.................”.
Επειδή, η με την ως άνω διάταξη τιθέμενη ρύθμιση ως προς το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν συνιστά ανεπίτρεπτη από Συνταγματικής απόψεως ευνοϊκή μεταχείριση εκ μέρους του νομοθέτη, της κατηγορίας αυτής των υποψηφίων που προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης έναντι των Ελλήνων υποψηφίων και αυτό διότι οι πρώτοι τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τους λοιπούς συνυποψηφίους τους αφού στη χώρα από την οποία προέρχονται δεν προβλέπεται αντίστοιχο κώλυμα. Επομένως, ο αντίθετος ισχυρισμός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Επειδή, τέλος, ο λόγος με τον οποίο προβάλλεται παράβαση της αρχής της ισότητας έναντι υποψηφίων που έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς για την πλήρωση δημοσίων θέσεων καθώς και πληρώσεως θέσεων εκπαιδευτικών εκ του ότι σε προγενέστερες προκηρύξεις (υπ` αριθ. 5/1998 και 1/1Κ/1999), ως χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των ανδρών υποψηφίων, ορίζεται ο χρόνος του διορισμού και όχι η ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, είναι, ανεξάρτητα από τη βασιμότητά του ή μη, απορριπτέος ως αορίστως προβαλλόμενος, εφόσον δεν επικαλείται ο αιτών επί τη βάσει ποίων διατάξεων προκηρύχθηκαν οι θέσεις που αναφέρονται στις εν λόγω προκηρύξεις, οι οποίες άλλωστε δεν προσκομίζονται ενώ δεν αφορούν τον παρόντα διαγωνισμό αλλά άλλους και την πλήρωση πιθανόν διαφορετικών θέσεων. Πάντως για την υπ` αριθμ. 5/1998 προκήρυξη, από το έτος εκδόσεώς της, προκύπτει ότι έχει εκδοθεί υπό το κράτος ισχύος του προϊσχύσαντος Υπαλλικού Κώδικα (π.δ. 611/1997) σύμφωνα με το άρθρο 17 του οποίου πράγματι ο υποψήφιος πρέπει να έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, αλλά και να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού - όπως είναι η μη εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων - τόσο κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού (που έπεται του χρόνου λήξης της υποβολής των αιτήσεων) όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.
Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις και νομικές σκέψεις που προπαρατέθηκαν νομίμως αρνήθηκε να προβεί στο διορισμό του αιτούντος η Διοίκηση, αβασίμως δε υποστηρίζεται το αντίθετο από τον αιτούντα.
Επειδή, κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, στη συνέχεια δε να καταπέσει το παράβολο. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, απαλλάσσει τον αιτούντα από τη δικαστική δαπάνη του δημοσίου (άρθρο 39 παρ. 1 Π.Δ. 18/1989).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση.