ΝΟΜΟΣ
3865
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 120
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 6 & 8
Αντικείμενο
Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου, Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου, Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργος
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΑΠ. ΥΦ. 132/2010

Άρθρο6 - Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης–Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α’), καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της της περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α’) καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της της περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

2. α. Οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

β. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

«5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.»

6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται από 1.1.2011.

7. α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’) αντικαθίστανται από 1.1.2013.

β. Από 1.1.2013 καταργούνται:

- το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, - η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992, που προστέθηκε με της διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α’), - το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2084/1992, - το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2084/1992, - το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2084/1992, τα οποία προστέθηκαν με της διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3029/ 2002. γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, της αυτό αντικαταστάθηκε με της διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3029/ 2002 (ΦΕΚ 160 Α’), αντικαθίσταται από 1.1.2011.

8. Από 1.1.2011 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α’), διαμορφώνεται στο πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος, αυξανόμενο από 1ης Ιανουαρίου 2012 και μετά κατά δύο (2 ) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας της.

9. Από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από της διατάξεις του άρθρου αυτού για της τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν εφαρμογή για της δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικά για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου. Από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/ 2007.

10. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, η ενηλικίωση των τέκνων θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας της.

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 9 του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με της οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, της αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού σε συνδυασμό με της διατάξεις της παραγράφου 10. Για τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν όσα προβλέπονται από της αντικαθιστώμενες ή καταργούμενες διατάξεις, κατά περίπτωση, τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής της. Οι διατάξεις της περίπτωσης της δεν έχουν εφαρμογή για όσους θεμελιώνουν, κατά παρέκκλιση, συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, με εξαίρεση όσους έχουν αποχωρήσει μέχρι την 31.12.2010.

12. Στο τέλος του άρθρου 11 του π.δ. 169/2007 προστίθεται παράγραφος 15.

Όπως η  παρ. 5 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3δ του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011), το εδάφιο στο τέλος της παρ. 9 προστέθηκε με την παρ. 3ε του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011) και το εδάφιο στο τέλος της παρ. 11 προστέθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011).

Άρθρο8 - Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου

1. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’) σχετικά με το κριτήριο της διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος, έχουν εφαρμογή και για της υπαγόμενους της διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Κατά τα λοιπά για τη συνταξιοδότηση των επιζώντων συζύγων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 167/2007, 168/2007, 169/2007 και του ν. 2084/1992.

«2. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ , β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2676/1999 (Α’ 1), της ισχύουν, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για της επιζώντες συζύγους με εξαίρεση όσους έχουν αναπηρία κατά ποσοστό 67% και άνω, που λαμβάνουν κατά μεταβίβαση ή εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη από το Δημόσιο. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν πολεμική σύνταξη, γενικά, ή σύνταξη με βάση της διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α’ 120) και 1977/1991 (Α’ 185), καθώς και για όσα από αυτά υπάγονται της διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998. Η σύνταξη που καταβάλλεται μειωμένη κατά 75% σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου της.» β. Εάν στην κατά τα ανωτέρω μειωμένη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν υπό της προϋποθέσεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, ο επιζών σύζυγος μπορεί να ζητήσει την αναστολή καταβολής του μεριδίου του, οπότε αυτό επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2, καθώς και αυτές της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ 276 Α’), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση της διατάξεις του π.δ. 167/2007 (ΦΕΚ 208 Α’).

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.

Όπως η περ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180/22.8.2011).