ΝΟΜΟΣ
3360/2008
Έτος
2008
ΦΕΚ
Α' 78
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 11
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία Κορίτσι - παιδί
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες Δημόσιος λειτουργός
Άρθρο 11
Θεμελιωτική συντάξιμη υπηρεσία
6. Κατ` εξαίρεση θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία πενταετία, ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε οριστική απόλυση από την υπηρεσία, καθώς και ο χρόνος της απεργίας, εφόσον θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. (Αρθρο 11 παρ. 4 Α.Ν.1854/51 όπως αντικ. με τα άρθρα 5 Ν.955/79 και 5 παρ. 1 Ν.1379/83 και άρθρ. 20 παρ. 5 του Ν.2084/92).
(Όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ.6 άρθρ.4 Ν.3620/2007,ΦΕΚ Α 276/11.12.2007)
Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά με βάση τις οικείες διοικητικές διατάξεις, με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.3 Ν.3865/2010,ΦΕΚ Α΄ 120/21.07.2010