ΝΟΜΟΣ
3863
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 115
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 10 παρ.16
Αντικείμενο
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και αναγνωριζόμενοι χρόνοι – Εξίσωση ορίων ηλικίας - Συνταξιοδότηση θυγατέρων - Συνταξιοδότηση επιζώντων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Σώματα επιθεωρητών εργασίας
Άρθρο 10
16. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. α`του εδαφίου β`της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α`), όπως ισχύουν, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από τις γυναίκες που απασχολούνται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αυξάνεται κατά ένα χρόνο, από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος και μέχρι την συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.
 
Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένες δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης τους από τις οποίες οι 3.600 είναι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.