ΝΟΜΟΣ
3865
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 120
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 6
Αντικείμενο
Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου, Όροι συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου, Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση - πρόνοια
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργος
Συνδεδεμένες Διατάξεις
ΑΠ. ΥΦ. 132/2010
Άρθρο 6 - Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης– Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του Δημοσίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. α. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α’), καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της της περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

 

2. α. Οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

β. Οι διατάξεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

4. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται, από 1.1.2011.

«5. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε’ της παρ. 2 και της περίπτωσης στ’ της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 καταργούνται από 1.1.2011.»

6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ζζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 αντικαθίστανται από 1.1.2011.

7.α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α`) αντικαθίστανται από 1.1.2013 ως εξής:
"Προκειμένου για όσους έχουν ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά αρκεί η συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ού) έτους της ηλικίας τους εφόσον έχουν εικοσιπενταετή (25ετή) πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία."

γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α`), αντικαθίσταται από 1.1.2011, ως εξής:
"Η σύνταξη όμως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας."

8. Από 1.1.2011 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α’), διαμορφώνεται στο πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος, αυξανόμενο από 1ης Ιανουαρίου 2012 και μετά κατά δύο (2 ) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου (58ου) έτους της ηλικίας της.

9. Από 1.1.2013 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του άρθρου αυτού για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, έχουν εφαρμογή για τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικά για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των στρατιωτικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου."Από την ανωτέρω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007."
Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3ε του άρθρου 2 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-08-2011)