ΝΟΜΟΣ
82/43/EOK
Έτος
1981
ΦΕΚ
ΕΕ L 20
Σχετικά Άρθρα
Όλο το κείμενο
Αντικείμενο
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ισότητα των γυναικών
Τομέας Πολιτικής
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ισότητα των γυναικών
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

 

Εκτιμώντας:

ότι η μεταφορά στην πράξη της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών πρέπει να υποκινθεί μέσω καλύτερης συνεργασίας και ανταλλαγών εμπειριών και μεταξύ των οργάνων που, εντός των Κρατών μελών, έχουν αναλάβει ειδικά την προώθηση των ίσων ευκαιριών, και της Επιτροπής·

ότι η πλήρης εφαρμογή στην πράξη των οδηγιών του Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ της 10ης Φεβρουαρίου 1975 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής εργαζομένων ανδρών και γυναικών 76/207/ΕΟΚ της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση εργασίας, εκπαίδευσης, επαγγελματικής προώθησης στις συνθήκες εργασίας, και 79/7/ΕΟΚ της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της σταδιακής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην κοινωνική ασφάλιση θα επιταχυνθεί σημαντικά χάρη στις εθνικές συνδρομές των οργάνων που διαθέτουν ένα δίκτυο ειδικών πληροφοριών·

λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 72/161/ΕΟΚ της 17ης Απριλίου 1972 περί προβλέψεως κοινωνικοοικονομικού προσανατολισμού και αποκτήσεως επαγγελματικών ικανοτήτων των προσώπων που ασχολούνται με τη γεωργία·

ότι, η προετοιμασία της εφαρμογής των δράσεων της Κοινότητας σχετικά με την απασχόληση των γυναικών, τη βελτίωση της θέσεως των γυναικών που ασκούν ελεύθερα και γεωργικά επαγγέλματα και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, απαιτούν στενή συνεργασία με τα ειδικευμένα όργανα εντός των Κρατών μελών·

ότι, κατά συνέπεια, ένα θεσμικό πλαίσιο με σκοπό τις συχνές γνωματεύσεις με αυτά τα όργανα πρέπει να καθιερωθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Άρθρο 1

Ιδρύεται παρά τη Επιτροπή Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα Ευκαιριών Γυναικών και Ανδρών, που ονομάζεται στο εξής «επιτροπή».

Άρθρο 2

 1. Η επιτροπή έχει σαν ρόλο, αφενός, να ενισχύσει την Επιτροπή στην επεξεργασία και την εκπόνηση της πολιτικής της με θέμα την προώθηση της απασχολήσεως των γυναικών και της ισότητος ευκαιριών, και αφετέρου, να εξασφαλίσει τη μόνιμη ανταλλαγή των υπαρχουσών εμπειριών και δράσεων που έχουν ληφθεί εντός της Κοινότητος στους εν λόγω τομείς. 
 2. Με σκοπό να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της πρώτης παραγράφου, η επιτροπή:

-    προβαίνει σε μια ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή πάνω στις αναληφθείσες ενέργειες στο κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, και, σε περίπτωση ανάγκης, στις συνέπειες που χρειάζεται να παραμείνουν σε αυτές,

-    δίνει γνώμες ή απευθύνει αναφορές στην Επιτροπή, κυρίως στα πλαίσια της πολιτικής των ίσων ευκαιριών, είτε κατόπιν αιτήσεώς της είτε από δική της πρωτοβουλία και υποκινεί με αυτό το σκοπό μεταξύ των Κρατών μελών ανταλλαγές πάνω στις εμπειρίες στους τομείς που ανάγονται στη δικαιοδοσία της.  

 1. Οι τρόποι της μεταδόσεως των γνωμών και αναφορών της επιτροπής θα ορισθούν σε συμφωνία με την Επιτροπή.
 2. Η επιτροπή αποτελείται από είκοσι μέλη.
 3. Αποτελείται από δύο αντιπροσώπους (άνδρα/ γυναίκα) κάθε Κράτους μέλους των επιτροπών ή εθνικών οργανισμών που δημιουργήθηκαν με επίσημη πράξη και που είναι υπεύθυνοι ειδικότερα για την απασχόληση των γυναικών ή και της ισότητος ευκαιριών γυναικών και ανδρών που αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερόμενους κύκλους. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες επιτροπές ή οργανισμοί σε ένα Κράτος μέλος, που απασχολούνται με αυτά τα προβλήματα, η Επιτροπή αποφασίζει για τον οργανισμό που, σύμφωναμε τους στόχους του, τη δομή του, την αντιπροσωπευτικότητά του και το βαθμό ανεξαρτησίας του, είναι ο καταλληλότερος να αντιπροσωπευθεί στην επιτροπή. Η συμμετοχή των χωρών που δεν έχουν τέτοιου είδους επιτροπές θα εξασφαλισθεί με άτομα που αντιπροσωπεύουν οργανισμούς, σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής, ιδίων αποστολών.
 4. Τα μέλη της επιτροπής εκλέγονται προσωπικά από την Επιτροπή, με πρόταση των οργανισμών της παραγράφου 2, μεταξύ των μελών αυτών των οργανισμών ή της γραμματείας τους.
 5. Οι αντιπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο Κοινοτικό επίπεδο μπορούν να συμμετέχουν σαν παρατηρητές στις συγκεντρώσεις της επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορισθούν μεταξύ των οργανισμών τους και της Επιτροπής.
 6. Η επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει ομάδες εργασίας.
 7. Για τη διατύπωση των γνωμών της, η επιτροπή μπορεί να ετοιμάσει τις εισηγήσεις της από έναν ειδικό, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν.
 8. Η επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα της Επιτροπής με πρόσκληση της τελευταίας.
 9. Οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν dejureστις συγκεντρώσεις της επιτροπής και των ομάδων εργασίας.

Άρθρο 3

 1. Η επιτροπή αποτελείται από είκοσι μέλη.
 2. Αποτελείται από δύο αντιπροσώπους (άνδρα/ γυναίκα) κάθε Κράτους μέλους των επιτροπών ή εθνικών οργανισμών που δημιουργήθηκαν με επίσημη πράξη και που είναι υπεύθυνοι ειδικότερα για την απασχόληση των γυναικών ή και της ισότητος ευκαιριών γυναικών και ανδρών που αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερόμενους κύκλους. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες επιτροπές ή οργανισμοί σε ένα Κράτος μέλος, που απασχολούνται με αυτά τα προβλήματα, η Επιτροπή αποφασίζει για τον οργανισμό που, σύμφωναμε τους στόχους του, τη δομή του, την αντιπροσωπευτικότητά του και το βαθμό ανεξαρτησίας του, είναι ο καταλληλότερος να αντιπροσωπευθεί στην επιτροπή. Η συμμετοχή των χωρών που δεν έχουν τέτοιου είδους επιτροπές θα εξασφαλισθεί με άτομα που αντιπροσωπεύουν οργανισμούς, σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής, ιδίων αποστολών.
 3. Τα μέλη της επιτροπής εκλέγονται προσωπικά από την Επιτροπή, με πρόταση των οργανισμών της παραγράφου 2, μεταξύ των μελών αυτών των οργανισμών ή της γραμματείας τους.
 4. Οι αντιπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο Κοινοτικό επίπεδο μπορούν να συμμετέχουν σαν παρατηρητές στις συγκεντρώσεις της επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορισθούν μεταξύ των οργανισμών τους και της Επιτροπής.

 

Άρθρο 4

Για κάθε μέλος της επιτροπής ισχύουν οι ίδιες συνθήκες που διατυπώθηκαν στο άρθρο 3, για το διορισμό ενός/ μιας αναπληρωτού/τριας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 ο αναπληρωτής δεν παρευρίσκεται στις συγκεντρώσεις της επιτροπής ούτε συμμετέχει στις εργασίες της παρά μόνο σε περίπτωση κωλύματος του μέλους που αντιπροσωπεύει (αυτού/αυτής).

Άρθρο 5

Η εντολή του μέλους της επιτροπής διαρκεί τρία χρόνια. Μπορεί να ανανεωθεί.

Μετά τη λήξη της τριετούς περιόδου τα μέλη της επιτροπής διατηρούν τη θέση τους μέχρι την αντικατάστασή τους ή την ανανέωση της εντολής τους.

Η εντολή ενός μέλους λήγει στο τέλος της τριετούς περιόδου με παραίτηση, με μη συμμετοχή πλέον στον οργανισμό που αντιπροσωπεύει ή λόγω θανάτου. Είναι επίσης δυνατόν να λήξει η εντολή ενός μέλους όταν ο οργανισμός που πρότεινε την υποψηφιότητά του ζητήσει την αντικατάστασή του.

Ένα μέλος αντικαθίσταται για την υπόλοιπη διάρκεια της εντολής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 4.

Οι υπηρεσίες αυτές δεν αμείβονται. Τα έξοδα μετακινήσεως και διαμονής για τις συγκεντρώσεις της Επιτροπής και των ομάδων εργασίας που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8, θα καλύπτονται από την Επιτροπή με την εφαρμογή των εν ισχύι διοικητικών κανόνων.

Άρθρο 6

Της επιτροπής προεδρεύει ένας/μια πρόεδρος που έχει εκλεγεί μεταξύ των μελών της για περίοδο ενός χρόνου. Η εκλογή γίνεται με την παρουσία και πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών. Απαιτείται όμως ελάχιστος αριθμός δέκα ψήφων.

Εκλέγονται δύο αντιπρόεδροι (άνδρας/γυναίκα) με την ίδια πλειοψηφία και τις ίδιες διαδικασίες. Αυτοί/αυτές θα έχουν σαν έργο την αντικατάσταση του/της προέδρου σε περίπτωση κωλύματος. Οι πρόεδροι (άνδρας/ γυναίκα) και οι αντιπρόεδροι (άνδρας/ γυναίκα) οφείλεται να είναι από τα Κράτη μέλη.

Η οργάνωση των εργασιών της επιτροπής θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τον/ την πρόεδρο και η γραμματεία θα εξασφαλισθεί από το Γραφείο Προβλημάτων της Επιτροπής για την Απασχόληση και την Ισότητα των Γυναικών.

Άρθρο 7

Ο/η πρόεδρος μπορεί να καλέσει για να συμμετάσχει στις εργασίες της Επιτροπής, σαν εμπειρογνώμων, κάθε άτομο που διαθέτει ιδιαίτερη αρμοδιότητα σε ένα θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Οι εμπειρογνώμονες συμμετέχουν στις εργασίες μόνο για το θέμα που απαιτήθηκε η παρουσία τους.

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Τα μέτρα που θα ληφθούν με την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 και που έχουν οικονομική επίπτωση στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπόκεινται καταρχήν στη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής και πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με τους εν ισχύι διοικητικούς κανόνες.

Άρθρο 10

Θα συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως.

Άρθρο 11

Σε περίπτωση συζητήσεων ακολουθούμενων από ψηφοφορία, η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών. Απαιτείται όμως ένας ελάχιστος αριθμός δέκα ψήφων. Οι θέσεις της τυχόν μειοψηφίας θα είναι στην περίληψη που θα συνοδεύει τη γνώμη.

Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 214 της συνθήκης τα μέλη της επιτροπής είναι υποχρεωμένα να μη δώσουν τις πληροφορίες που έλαβαν πάνω στις εργασίες της επιτροπής ή των ομάδων εργασίας, σε περίπτωση που η Επιτροπή τους πληροφορεί ότι μία γνώμη ή ένα πρόβλημα έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα (είναι απόρρητο).

Σε αυτή την περίπτωση, μόνο τα μέλη της επιτροπής και οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής θα παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

Άρθρο 13

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1982.