ΝΟΜΟΣ
COM (2010) 491 τελικό
Έτος
2010
Αντικείμενο
Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Τομέας Πολιτικής
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

Ισότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται στις διαδικασίες και τις θέσεις με ευθύνη λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στα υψηλότερα επίπεδα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού και περισσότερο από το ήμισυ των νέων αποφοίτων πανεπιστημίων στην ΕΕ.

 

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της εξισορρόπησης των φύλων στο επίπεδο της λήψης πολιτικών αποφάσεων, πολλά μένουν ακόμη να γίνουν: κατά μέσο όρο, μόνο ένα στα τέσσερα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων και των υπουργικών συμβουλίων των εθνικών κυβερνήσεων είναι γυναίκα[18].

Στο επίπεδο της λήψης οικονομικών αποφάσεων, η αναλογία γυναικών είναι χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το ένα δέκατο των μελών των διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων ευρέως γνωστών εταιρειών στην ΕΕ και το 3% των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων. Μια έρευνα δείχνει ότι η διαφοροποίηση των φύλων αποδίδει και ότι υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ της ύπαρξης γυναικών σε ηγετικές θέσεις και των επιδόσεων της επιχείρησης.

Παρά τον στόχο που έθεσε η ΕΕ το 2005, δηλ. το 25% των ηγετικών θέσεων στο δημόσιο τομέα έρευνας να κατέχεται από γυναίκες, μέχρι τώρα μόνο το 19 % των τακτικών καθηγητών στα πανεπιστήμια της ΕΕ είναι γυναίκες]. Η επικρατούσα ανισότητα στην επιστήμη και την έρευνα συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τον ευρωπαϊκό στόχο ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας και μεγιστοποίησης του δυναμικού καινοτομίας.

Η Επιτροπή θα εφαρμόζει τα ίδια πρότυπα που ενθαρρύνει άλλους να εφαρμόζουν καταβάλλοντας τις αναγκαίες προσπάθειες για να βελτιώσει την εσωτερική της ισορροπία μεταξύ των φύλων, ειδικά στο επίπεδο των θέσεων λήψης αποφάσεων.

Βασικές ενέργειες

Η Επιτροπή:

- θα εξετάσει την ανάληψη στοχευμένων πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων··

- θα παρακολουθεί την υλοποίηση του στόχου πλήρωσης του 25% τον υψηλού επιπέδου θέσεων υπευθύνων για λήψη αποφάσεων στην έρευνα από γυναίκες.

- θα παρακολουθεί την πρόοδο προς τον στόχο του 40 % από μέλη ενός φύλου σε επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων που δημιουργεί η Επιτροπή[20]:

- θα στηρίζει προσπάθειες προαγωγής μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως υποψηφίων.