ΝΟΜΟΣ
Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 806
Έτος
2004
Σχετικά Άρθρα
Όλο το κείμενο
Αντικείμενο
Προώθηση της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ισότητα των γυναικών
Τομέας Πολιτικής
Γενικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την ισότητα των γυναικών
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 179,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της συνθήκης (1),

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα Ηνωμένα Έθνη Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας έκκληση για την ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών, καθορίζοντας σαφείς στόχους στον τομέα της εκπαίδευσης που πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο το 2015.

(2) Τα δύο τρίτα των παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο είναι κορίτσια. Τα ποσοστά εγγραφής των κοριτσιών εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα από εκείνα των αγοριών και τα ποσοστά για τα κορίτσια είναι υψηλότερα.

(3) Το άρθρο 3 (2) της Συνθήκης ορίζει ότι σε όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

(4) Μία δυσανάλογη πλειονότητα των φτωχών του κόσμου είναι γυναίκες. Ως εκ τούτου, η προώθηση της ισότητας των φύλων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη του συνολικού στόχου της μείωσης της φτώχειας έως το 2015.

(5) Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών κάθε ηλικίας αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της φτώχειας. Για να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων με τη στρατηγική ενσωμάτωσης, υπάρχει ανάγκη να συνδυαστεί με ειδικά μέτρα υπέρ των γυναικών όλων των ηλικιών.

(6) Η συμβολή των γυναικών στην ανάπτυξη προσκρούσει σε πολυάριθμα εμπόδια, τα οποία περιορίζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους και μειώνουν τα οφέλη για τους ίδιους και την κοινωνία στο σύνολό της. Η σπουδαιότητα του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού ρόλου των γυναικών σε όλη τη διάρκεια της ζωής, στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει οδηγήσει στην αύξηση της διεθνούς αναγνώρισης ότι η πλήρης συμμετοχή τους, χωρίς διακρίσεις, είναι απαραίτητη για την επίτευξη αειφόρου και ουσιαστικής ανάπτυξης.

(7) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της υπέγραψαν τη Δήλωση και το Πρόγραμμα Δράσης της Τέταρτης 1995 Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στο Πεκίνο, η οποία τόνισε την ανάγκη για δράση ενάντια σε παγκόσμιο επίπεδο τα εμπόδια για την ισότητα των φύλων και την έδρα της διάστασης του φύλου ως στρατηγική για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

(8) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών θεωρεί τις διακρίσεις κατά των γυναικών ως εμπόδιο για την ανάπτυξη, και τα μέρη της σύμβασης συμφωνούν για την εξάλειψη αυτής της διάκρισης χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα μέσα.

(9) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2836/98 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για την ένταξη των θεμάτων φύλου στη συνεργασία για την ανάπτυξη (2) έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου σε όλους τους τομείς της πολιτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη και στη στήριξη και διευκόλυνση της ένταξης δράσεων που αποβλέπουν στην εξάλειψη των μειζόνων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. Εξασφαλίζει ότι η ισότητα των φύλων προωθείται στα εθνικά σχέδια που αποσκοπούν στην εφαρμογή των κυριότερων στοιχείων του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου. Ο εν λόγω κανονισμός έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2003.

(10) Η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που εγκρίθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2000, αναφέρει ότι η ισότητα των φύλων είναι ένα οριζόντιο θέμα.

(11) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 21ης Ιουνίου 2001 σχετικά με το πρόγραμμα δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία της Κοινότητας καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της ενσωμάτωσης αυτής. Το πρόγραμμα δράσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 8ης Νοεμβρίου 2001.

(12) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε στο ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 (3) 1, για το πρόγραμμα δράσης για τη δέσμευσή της για την ισότητα των φύλων ως προς την προσέγγιση την προώθηση του στόχου της ισότητας των φύλων και τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες.

(13) Ο παρών κανονισμός καθορίζει, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνομιακή αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (4), για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Σε γενικές γραμμές, την ανάπτυξη της ΕΚ σχετικά με τη χρηματοδότηση πρέπει να συμβάλει επίσης στην ισότητα των φύλων ως οριζόντιο θέμα.

(14) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5).

(15) Δεδομένου ότι ο στόχος της προτεινόμενης δράσης, δηλαδή η προώθηση της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή συνεργασία, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της εν λόγω δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

1. Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εφαρμοστούν μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις κοινοτικές πολιτικές και στρατηγικές συνεργασίας για την ανάπτυξη, και παρεμβάσεις.

Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια και κατάλληλη τεχνογνωσία με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές και παρεμβάσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

2. Η στήριξη της Κοινότητας αποβλέπει στη συμπλήρωση και ενίσχυση των πολιτικών και των ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και τη βοήθεια που παρέχεται με άλλα μέσα της συνεργασίας για την ανάπτυξη.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

(Α) "φύλου" ο προγραμματισμός, η (επαν) οργάνωση, βελτίωση, και αξιολόγηση των πολιτικών διαδικασιών, έτσι ώστε η προοπτική της ισότητας των φύλων ενσωματώνεται σε όλες τις αναπτυξιακές πολιτικές, στρατηγικές και παρεμβάσεις, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα στάδια από τους φορείς συνήθως εμπλέκονται?

(Β) ειδικά μέτρα για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων που συνδέονται με το φύλο μπορεί να συνεχιστούν ή να υιοθετηθούν με σκοπό την εξασφάλιση της ισότητας στην πράξη μεταξύ ανδρών και γυναικών? Τα μέτρα αυτά πρέπει, κατ' αρχήν, στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στην αγορά τομέα που διέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Οι στόχοι που επιδιώκονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με το στόχο της προώθησης της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών όπως προσδιορίζεται από τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη της Χιλιετίας, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, τη Διακήρυξη του Πεκίνου και Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκε κατά την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, η έκβαση της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης "Γυναίκες 2000: ισότητα των φύλων, ανάπτυξη και ειρήνη για τον 21ο αιώνα", είναι οι εξής:

(Α) να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε συνδυασμό με ειδικά μέτρα υπέρ των γυναικών όλων των ηλικιών, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων, ως σημαντική συμβολή στη μείωση της φτώχειας

(Β) να υποστηρίξει τις ενδογενείς δημόσιες και ιδιωτικές ικανότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες που μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη και την πρωτοβουλία για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Άρθρο 4

1. Δραστηριότητες στον τομέα της προώθησης της ισότητας των φύλων είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις περιλαμβάνουν, ιδίως:

(Α) η στήριξη των ειδικών μέτρων που συνδέονται με την πρόσβαση και την παρακολούθηση της, τους πόρους και τις υπηρεσίες για τις γυναίκες, ιδίως, στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της υγείας, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, την απασχόληση και τις υποδομές, καθώς και τη συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία λήψης διαδικασίες λήψης αποφάσεων?

(Β) την προώθηση της συλλογής, της διάδοσης, της ανάλυσης και της βελτίωσης των στατιστικών ανά φύλο και ηλικία, την ανάπτυξη και διάδοση μεθοδολογιών κατευθυντήριων γραμμών, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις των επιπτώσεων των δύο φύλων, θεματικών μελετών, ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και άλλων επιχειρησιακών μέσα?

(Γ) στήριξη των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προώθησης και η δημιουργία δικτύων εταίρων στον τομέα της ισότητας των φύλων

(Δ) η στήριξη των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των θεσμικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων των κυριότερων εταίρων στις χώρες εταίρους στην αναπτυξιακή διαδικασία, όπως η παροχή του φύλου, της κατάρτισης και τεχνικής βοήθειας.

2. Τα μέσα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορεί να λάβει τη μορφή:

(Α) μεθοδολογικές και οργανωτικές μελέτες για την ενσωμάτωση των θεμάτων φύλου σε όλες τις ηλικιακές ομάδες

(Β) τεχνική βοήθεια, ιδίως αξιολόγηση του αντίκτυπου, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την κοινωνία της πληροφορίας ή άλλες υπηρεσίες

(Γ) προμήθειες, έλεγχοι, αποστολές αξιολόγησης και παρακολούθησης.

3. Η κοινοτική χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει:

(Α) επενδυτικά σχέδια, με εξαίρεση την αγορά ακινήτων, και

(Β) δαπάνες λειτουργίας δικαιούχου φορέα, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών διοικητικών δαπανών και των δαπανών συντήρησης που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο κόστος για τις διοικητικές δαπάνες.

Οι επιδοτήσεις λειτουργίας που χορηγούνται σε φθίνουσα βάση.

Άρθρο 5

Κατά την επιλογή και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 (1), ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί:

(Α) η δυνατότητα των παρεμβάσεων και των προγραμμάτων για να λειτουργήσει ως καταλύτης και πολλαπλασιαστής για τη στήριξη της στρατηγικής ενσωμάτωσης των θεμάτων φύλου σε μεγάλη κλίμακα στις κοινοτικές δράσεις

(Β) στην ενίσχυση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και έναρξη διακρατικής συνεργασίας, γεγονός που θα ισχυροποιήσει ειδικότερα την περιφερειακή συνεργασία στον τομέα της ισότητας των φύλων

(Γ) η επιδίωξη καλής σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων κατά το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των παρεμβάσεων

(Δ) στο σαφή καθορισμό και την παρακολούθηση των στόχων και των δεικτών

(Ε) στις προσπάθειες προαγωγής των συνεργειών με τις πολιτικές και τα προγράμματα που στοχεύουν αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και τα δικαιώματα και τις ασθένειες της φτώχειας, ιδίως του HIV / AIDS, προγράμματα, μέτρα για την καταπολέμηση της βίας, το κορίτσι-παιδί θέματα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των γυναικών όλων των ηλικιών, ηλικιωμένα άτομα, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόληψη των συγκρούσεων, τον εκδημοκρατισμό και τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική διαδικασία λήψης αποφάσεων

(Στ) της διάστασης του φύλου στους έξι τομείς προτεραιότητας της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΚ

(Ζ) τη σημασία του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση των κοριτσιών, καθώς και το γεγονός ότι οι άνισες ευκαιρίες για τα κορίτσια θα μπορούσαν να αρχίσουν να μειώνονται με την πρόσληψη και την κατάρτιση των τοπικών γυναίκες εκπαιδευτικούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άρθρο 6

1. Χρηματοδοτική στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού λαμβάνει τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων ή συμβάσεων.

2. Η επιχορήγηση μπορεί να χρηματοδοτεί το σύνολο των δαπανών μιας ενέργειας μόνον εάν αποδειχθεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για να μπορεί να πραγματοποιηθεί, με εξαίρεση τις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή των συμφωνιών χρηματοδότησης με τρίτες χώρες ή τις ενέργειες η διαχείριση από διεθνείς οργανισμούς. Σε άλλες περιπτώσεις, ζητείται χρηματοδοτική συνεισφορά των δικαιούχων που ορίζονται στο άρθρο 7 θα πρέπει να επιδιωχθεί. Κατά τον καθορισμό του ποσού της συνεισφοράς αυτής, θα δοθεί στην ικανότητα των ενδιαφερόμενων εταίρων και ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης δράσης.

3. Συμβάσεις με τους δικαιούχους μπορεί να καλύψει τη χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 (3) (β).

4. Η παροχή της χρηματοδοτικής βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να συνεπάγεται συγχρηματοδότηση με άλλους χορηγούς, ιδίως με τα κράτη μέλη, τα Ηνωμένα Έθνη και διεθνείς ή περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 7

1. Οι εταίροι που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή βάσει του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνουν:

(Α) τις διοικητικές αρχές και υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

(Β) οι τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ, ειδικότερα αυτές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων, γυναικείες οργανώσεις, οι τοπικοί οργανισμοί, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους μη κερδοσκοπικούς φυσικών και νομικών προσώπων

(Γ) ο ιδιωτικός τομέα σε τοπικό

(Δ) οι περιφερειακές οργανώσεις

(Ε) διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί τους, τα ταμεία και προγράμματα, καθώς και οι τράπεζες ανάπτυξης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες, οι διεθνείς συμπράξεις δημόσιου / ιδιωτικού

(Στ) έρευνα και ανάπτυξη μελέτες ινστιτούτων και πανεπιστημίων.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 (ε), η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή με τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα στους εταίρους που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα δικαιούχο ή δυνητικό δικαιούχο της κοινοτικής βοήθειας βάσει του παρόντος κανονισμού, υπό τον όρο ότι η εν λόγω έδρα αποτελεί πράγματι το κέντρο διαχείρισης των δραστηριοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η έδρα αυτή μπορεί να βρίσκεται σε άλλη τρίτη χώρα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ενδογενείς δομές που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών δυνατοτήτων σε θέματα φύλου.

Άρθρο 8

1. Όταν οι δράσεις αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων χρηματοδότησης μεταξύ της Κοινότητας και της δικαιούχου χώρας, οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν ότι η καταβολή φόρων, δασμών ή άλλων επιβαρύνσεων δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την Κοινότητα.

2. Όλες οι συμφωνίες χρηματοδότησης, οι συμφωνίες επιχορήγησης ή συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού προβλέπουν ότι η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως των διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6).

3. Τα αναγκαία μέτρα ώστε να τονίζεται ο κοινοτικός χαρακτήρας της βοήθειας που παρέχεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

1. Η συμμετοχή στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και την ανάθεση των συμβάσεων είναι ανοικτή επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των κρατών μελών, οι εξομοιούμενες χώρες, και σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα είναι ανοικτό σε άλλες τρίτες χώρες υπό την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας. Μπορεί να παραταθεί, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, σε άλλες τρίτες χώρες.

2. Οι προμήθειες πρέπει να προέρχονται από τα κράτη μέλη, τη δικαιούχο χώρα ή άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι προμήθειες μπορεί να προέρχονται και από άλλες τρίτες χώρες.

Άρθρο 10

1. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συνοχής και της συμπληρωματικότητας που προβλέπονται στη συνθήκη και για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα των πράξεων αυτών στο σύνολό της, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:

(Α) η καθιέρωση ενός συστήματος για τη συστηματική ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες δράσεις και δράσεις των οποίων η Κοινότητα και τα κράτη μέλη προτείνουν να χρηματοδοτηθούν?

(Β) τον επιτόπιο συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων, μέσω τακτικών συνεδριάσεων και ανταλλαγών πληροφοριών μεταξύ των αντιπροσώπων της Επιτροπής και των κρατών μελών στη δικαιούχο χώρα, των τοπικών αρχών και άλλων αποκεντρωμένων οργάνων.

2. Η Επιτροπή θα πρέπει να θέσει το ζήτημα της ισότητας των φύλων ως μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια συναντήσεων μεταξύ των εκπροσώπων της Επιτροπής, τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου σε νέους τομείς της αναπτυξιακής συνεργασίας.

3. Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις εμπειρίες των κρατών μελών, των άλλων χορηγών και των χωρών εταίρων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών.

4. Η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί ο καλός συντονισμός με τους άλλους ενδιαφερόμενους χορηγούς, ιδίως εκείνων που αποτελούν μέρος του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 11

1. Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για την περίοδο 2004 έως 2006, καθορίζεται σε 9 εκατ. ευρώ.

2. Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία κατευθυντήριων αρχών στρατηγικού προγραμματισμού που καθορίζουν τη συνεργασία της Κοινότητας υπό μορφή μετρήσιμων στόχων, προτεραιοτήτων, προθεσμιών για ορισμένους ειδικούς τομείς δράσης, παραδοχών και αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Ο προγραμματισμός είναι πολυετής και ενδεικτικός.

2. Πραγματοποιείται ετησίως ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο, με βάση την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής των γενικών κατευθύνσεων για τις δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης των επιτροπών που αναφέρονται στο άρθρο 14 (1).

Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτίμηση, την επιλογή και τη διαχείριση των δράσεων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές και άλλες ισχύουσες διαδικασίες, και ιδίως εκείνες που προβλέπονται στο δημοσιονομικό κανονισμό.

2. Το πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 (2).

Άρθρο 14

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την γεωγραφικώς αρμόδια επιτροπή για την ανάπτυξη.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 (3) της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 45 ημέρες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 15

1. Μετά από κάθε δημοσιονομικό έτος, η Επιτροπή υποβάλλει στην ετήσια έκθεσή της για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΚ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους και τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά το προηγούμενο έτος.

Η συνοπτική παρουσίαση περιλαμβάνει κυρίως πληροφορίες σχετικά με τις αδυναμίες, και τα αποτελέσματα των δράσεων, τις δράσεις με τους οποίους έχουν συναφθεί συμβάσεις καθώς και τα αποτελέσματα τυχόν ανεξάρτητων αξιολογήσεων που αφορούν ειδικές δράσεις.

2. Ένα χρόνο πριν από τη λήξη του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλει ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσον οι στόχοι της έχουν επιτευχθεί και να παράσχει κατευθύνσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών δράσεων. Με βάση την έκθεση αξιολόγησης, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις για το μέλλον του παρόντος κανονισμού και, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις για την τροποποίησή του.

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Έγινε στο Στρασβούργο, 21 Απριλίου 2004.