ΝΟΜΟΣ
2004 και 2005
Σχετικά Άρθρα
Άρθρα 8,9
Αντικείμενο
Μειωμένα ωράρια και Άδειες
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία Γυναίκες και υγεία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Απασχόληση-Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζόμενη μητέρα
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία Γενικά οικονομικά θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα επιθεωρητών εργασίας Γονείς
Άρθρο 8 - Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας,  δηλαδή 9  εβδοµάδες  µετά τον τοκετό.

Άρθρο 9 - Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού

Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9  της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  δικαιούται ο/η εργαζόµενος/-η  µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά.