ΝΟΜΟΣ
3144
Έτος
2003
ΦΕΚ
Α 111
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 7
Αντικείμενο
Άδεια φροντίδας τέκνου - Μειωμένο ωράριο εργαζομένων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εργαζόμενη Μητέρα Απασχόληση - Επαγγελματική Κατάρτιση
Τομέας Πολιτικής
Απασχόληση
Τομέας COFOG
Γενικά Οικονομικά Θέματα
Ωφελούμενοι - χρήστες
Επιχειρήσεις κιι εργοδοτικές οργανώσεις Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σώματα Επιθεωρητών Εργασίας Γονείς

Άρθρο 7 - Κύρωση διατάξεων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 13 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 15ης Απριλίου 2002, όπως το άρθρο 6 ισχύει μετά την υπογραφείσα ερμηνευτική δήλωση, που κατατέθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τους αριθμούς καταθέσεως αντιστοίχως19/29.4.2002 και 37/14.6.2002 ως εξής:

 

Α. Η αποζημίωση του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκε με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), καθορίζεται, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη, ως εξής:

Προϋπηρεσία: Αποζημίωση

  • Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια
  • Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια
  • Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια
  • Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια
  • Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια
  • Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 95 ημερομίσθια
  • Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 115 ημερομίσθια
  • Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 135 ημερομίσθια
  • Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 150 ημερομίσθια

Β.1. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα στην εργασία τους είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, εφόσον το ζητεί η μητέρα και συμφωνεί ο εργοδότης, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και κατά μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.

2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του τέκνου δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, αφού προσκομίσει στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του τέκνου.

3. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας ή του πατέρα για τη φροντίδα του τέκνου έχουν και οι θετοί γονείς από το χρόνο της υιοθεσίας τέκνου που δεν έχει υπερβεί το 60 έτος της ηλικίας του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

4. Την άδεια φροντίδας τέκνου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

5. Η άδεια φροντίδας του τέκνου θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν επιτρέπεται να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

Γ. Αυξάνεται από 29.4.2002 η εισφορά που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας κατά 0,05%. Από 1ης Ιανουαρίου 2003 η εισφορά αυξάνεται περαιτέρω κατά 0,05% και ανέρχεται τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες σε 0,1 0% (εργοδοτική και εργατική εισφορά), έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του Οργανισμού να ανέρχεται σε 0,35% συνολικά για το κάθε μέρος.