ΝΟΜΟΣ
Διόρθωση σφάλματος στην ΚΥΑ
ΦΕΚ
Β’ 1179
Σχετικά Άρθρα
άρθρο 1, άρθρο 2
Αντικείμενο
Διορθώσεις σφαλμάτων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Οικονομικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα Γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις
Άρθρο 1 - Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων

 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών  προγραμμάτων, η οποία συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, με την παράγραφο 5(β) του Άρθρου 5 του ν. 3614/2007 υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ασκεί καθήκοντα δικαιούχου στα ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4, του ν.3614/2007, στα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007−2013» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, για πράξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Η ίδια ειδική υπηρεσία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ε.Σ.Σ.Α.Α. και του Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του ν.3614/2007, και ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης των δράσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3614/2007, το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η Ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες:

α) Προγραμματισμού και Αξιολόγησης

β) Διαχείρισης και Επαληθεύσεων

γ) Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

δ) Οργάνωσης και Υποστήριξης

Άρθρο 2 - Αρμοδιότητες Μονάδων Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:

Μονάδα Α: Προγραμματισμού και αξιολόγησης

(i) Διαμορφώνει θέσεις και κατευθύνσεις σχετικά με τις πολιτικές ισότητας που θα πρέπει να ενσωματώνονται στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ.

(ii) Εξειδικεύει τους στρατηγικούς στόχους του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ για τον τομέα ισότητας, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες συντονισμού. Παρέχει στις εμπλεκόμενες Διαχειριστικές Αρχές τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για την ικανοποίηση των στρατηγικών στόχων του τομέα ισότητας.

(iii) Μεριμνά σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, την ΕΥΣΕΚΤ και τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για τη συνέργεια και συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ, ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ στον τομέα της ισότητας των φύλων.

(iv) Έχει την ευθύνη ενημέρωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων στο πλαίσιο των πολιτικών ισότητας που υλοποιούνται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ.

(v) Επεξεργάζεται και αναλύει τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από την εφαρμογή των δράσεων ισότητας στα ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ. Συνθέτει τις πληροφορίες αυτές και ενημερώνει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την ΕΥΣΕΚΤ για την πρόοδο επίτευξης των προτεραιοτήτων και στόχων του ΕΣΠΑ, του ΕΣΣΑΑ και του ΕΣΣΑΑΛ.

(vi) Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας, για τους οποίους της εκχωρείται η διαχείριση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών συντονισμού και της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», και άλλων Διαχειριστικών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

(vii) Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατό ευρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ή άλλων Ε.Π. τους  οποίους διαχειρίζεται. Στο πλαίσιο αυτό εμπλέκει στα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, κλαδικές και επαγγελματικές ενώσεις.

(viii) Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του άξονα προτεραιότητας «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», καθώς και των αξόνων προτεραιότητας άλλων Ε.Π. για τους οποίους της έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδό του, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής του και εισηγείται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» προτάσεις αναθεώρησής του.

(ix) Συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου των θεμάτων ισότητας για το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

(x) Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές για την προετοιμασία της ετήσιας εξέτασης των πράξεων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» καθώς και άλλων Ε.Π. εφόσον απαιτείται.

(xi) Υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση». εξαμηνιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε στους άξονες προτεραιότητας που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

(i) Προετοιμάζει σε συνεργασία με τη Μονάδα Β τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν μέσω του άξονα, την πορεία των ήδη ενταγμένων πράξεων καθώς και τυχόν πρότερες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση πρόσκλησης.

(ii) Εκδίδει τις προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τον άξονα προτεραιότητας που διαχειρίζεται και παρέχει προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:

α) τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει να πληρούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος,

β) τις διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές περιόδους,

γ) κριτήρια αξιολόγησης για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων,

δ) τα αρμόδια στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση,

ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης εφόσον η πρόταση επιλεγεί, του τίτλου της πράξης, του δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

(iii) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα όλων των προτάσεων που υποβάλλονται.

(iv) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης.

(v) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων που διαχειρίζεται στους άξονες προτεραιότητας του επιχειρησιακού προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώμης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης, καθώς και για την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην οικεία ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής.

(vi) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ.

Μονάδα Β: Διαχείρισης και Επαληθεύσεων

(i) Μεριμνά για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων των πράξεων που διαχειρίζεται, με βάση τα προβλεπόμενα στο σύστημα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων.

(ii) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησης τους. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυση τους.

γ) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου των πράξεων.

δ) Εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ.

ε) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία  των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

στ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης της ολοκλήρωσης της πράξης.

ζ) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

(iii) Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3614/2007.

(iv) Διενεργεί επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ, μετά από τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:

− η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,

− τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης,

− οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς,

− η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,

− τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο.

Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης

και Ελέγχου.

β) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται: ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης. Στα όργανα επιτόπιας επαλήθευσης δύναται να συμμετέχουν και στελέχη άλλων Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

γ) Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία.

(v) Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιεί και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση.

(vi) Μεριμνά για την καταβολή στους δικαιούχους της δικαιούμενης δημόσιας ενίσχυσης, που ορίζεται στην απόφαση πληρωμής με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

(vii) Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.

(viii) Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Μονάδα Γ: Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

(i) Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», καθώς και άλλες ΕΥΔ για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων των Ε.Π. που αναλαμβάνει να εκτελέσει, σύμφωνα με τους ειδικούς Στόχους και την εξειδίκευση πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας των Ε.Π.

(ii) Συντάσσει και υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και τις άλλες ΕΥΔ τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την ένταξη των πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

(iii) Προετοιμάζει τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των οποίων είναι δικαιούχος. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Προβαίνει σε προκηρύξεις ενεργειών προς τους υποψηφίους αναδόχους των πράξεων που της ανατίθενται από τα ΕΠ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ένταξης, εφαρμόζοντας τους κανόνες του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.

β) Οργανώνει σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. την διάδοση της πληροφορίας σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τις ωφέλειες που αποκομίζονται από αυτές, καθώς και την ενημέρωση των υποψήφιων αναδόχων για την υποβολή προτάσεων, σχετικά με τους στόχους και τη φύση των συχρηματοδοτούμενων ενεργειών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής προτάσεων, το σύστημα αξιολόγησης και το σύστημα διαχείρισης των εν λόγω ενεργειών.

γ) Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται και μεριμνά ώστε η διαδικασία αξιολόγησης να είναι αποτελεσματική, διαφανής και συνεπής προς το ισχύον εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο.

iv) Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των υποέργων που έχουν αναλάβει οι ανάδοχοι φορείς μέσω διοικητικών ελέγχων των στοιχείων που οι ίδιοι δηλώνουν αλλά και επιτόπιων ελέγχων όπου απαιτείται.

(v) Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων (έργων/υποέργων) μέσω διοικητικού ελέγχου των στοιχείων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι αλλά και των πορισμάτων των επιτόπιων ελέγχων, ο οποίος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου πιστοποίησης. Κατόπιν της πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου προβαίνει στην έκδοση των εντύπων καταβολής χρηματοδότησης.

(vi) Υποβάλλει στις ΕΥΔ όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία για την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων καθώς και τα προβλεπόμενα από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ και στο φάκελο έργου.

(vii) Ενημερώνει για κάθε σοβαρό θέμα που ανακύπτει τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. και εφαρμόζει τις υπ’ αυτές εκπορευόμενες οδηγίες και κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

(viii) Έχει την ευθύνη για την ολοκλήρωση των δράσεων του Γ΄ΚΠΣ που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας καθώς και για την διενέργεια των διαδικασιών που αφορούν το κλείσιμο του Γ΄ ΚΠΣ για τις δράσεις αυτές.

(ix) Έχει την ευθύνη για την προετοιμασία, τον συντονισμό και την υλοποίηση λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Υποστήριξης.

(i) Μεριμνά για την υποβολή προτάσεων στη Δ.Α. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ή άλλων Ε.Π. ενεργειών

τεχνικής υποστήριξης. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.

(ii) Καταρτίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες και την ΕΥΔ και υποβάλλει στον Ειδικό Γραμματέα που εποπτεύει το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση», μετά από έγκριση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας, μέχρι την 30

Νοεμβρίου έκαστου έτους, ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών για το επόμενο έτος με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους με βάση τον στρατηγικό προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης. Καταρτίζει τις περιοδικές εκθέσεις για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες.

(iii) Μεριμνά για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Ειδική Υπηρεσία και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες. Προς τούτο συνεργάζεται με τη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ή όποια άλλη ΕΥΔ απαιτείται.

(iv) Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερόμενους.

(v) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας.

(vi) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.

(vii) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της.

(viii) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ.

……….

 

Σχετικές διατάξεις:

Τροποποίηση (ΦΕΚ Β 653/14 Μαΐου 2010) Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄/14.5.2008) κοινής υπουργικής  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών  «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007 όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ 1179Β΄/26−06−2008)

Διορθώσεις Σφαλμάτων (ΦΕΚ 1179/ 26 Ιουνίου 2008), «Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 131/18.4.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και Οικονομικών»