Αντικείμενο
Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

2. Συνιστώνται οι εξής γενικές γραμματείες και οι αντίστοιχες θέσεις των προϊσταμένων τους γενικών γραμματέων:

α) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:

ββ) Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.