ΝΟΜΟΣ
4029
Έτος
2011
ΦΕΚ
Α’ 245
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 33 § 6
Αντικείμενο
Προσόντα κατάταξης στο πυροσβεστικό σώμα
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας
Τομέας Πολιτικής
Ένοπλες δυνάμεις
Τομέας COFOG
Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός

Άρθρο 33 - Προσόντα και προϋποθέσεις κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

 

"Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων απαιτείται να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις, τα οποία πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας:"

6. Να έχουν ανάστημα χωρίς υποδήματα οι άνδρες τουλάχιστον 1,70μ και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,65μ.