ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 120
Έτος
1992
ΦΕΚ
Α’ 99
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 105Α
Αντικείμενο
Χορηγείται άδεια μητρότητας διάρκειας εννέα μηνών μόνο στις γυναίκες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εργαζόμενη Μητέρα
Τομέας Πολιτικής
Εσωτερικές υποθέσεις – Δημόσιος τομέας
Τομέας COFOG
Κοινωνική Προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός Γονείς

Άρθρο 105Α

Άδειες μητρότητας – διευκολύνσεις – καθήκοντα και χρόνος εργασίας γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού

 

1. Στο γυναικείο πυροσβεστικό προσωπικό που κυοφορεί χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για το χρόνο κύησης, άδεια μητρότητας δεκατεσσάρων μηνών (παρ. 2  αρ. 4 Π.∆. 168/2003 (Α΄ 137), µε πλήρεις αποδοχές µε τη συμπλήρωση του τετάρτου μήνα κύησης,  χωρίς δικαίωμα χορήγησης των διευκολύνσεων που προβλέπονται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του κράτους.  Σε περίπτωση που σε κυοφορούσα υπάλληλο του πυροσβεστικού προσωπικού χορηγηθεί,  λόγω θεραπείας,  κατά τη διάρκεια κύησης αναρρωτική άδεια, αυτή αφαιρείται από την ως άνω ετήσια άδεια. 68

2. Στις υπαλλήλους του πυροσβεστικού προσωπικού που υιοθετούν τέκνο,  χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών µε πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.

3. Ο χρόνος εργασίας του γυναικείου πυροσβεστικού προσωπικού είναι όμοιος µε εκείνο που ισχύει για τους άντρες.  Κατ’  εξαίρεση δεν ανατίθεται στις μητέρες υπαλλήλους του πυροσβεστικού προσωπικού µε παιδιά ηλικίας μέχρι τεσσάρων (4)  ετών υπηρεσία Γ’  Φυλακής, εκτός αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, λόγω έλλειψης προσωπικού.

4. Με βάση γνωμάτευση του θεράποντος γυναικολόγου ιατρού δύνανται να ανατίθενται σε γυναίκες υπαλλήλους κατά το χρόνο κύησής τους εσωτερικές ή εξωτερικές υπηρεσίες, που δεν επηρεάζουν την κύησή τους.