ΝΟΜΟΣ
ΠΔ 106
Έτος
2010
ΦΕΚ
Α’ 183
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο 2
Αντικείμενο
Άδειες προσωπικού του Λιμενικού Σώματος
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και Οικονομία
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εργαζόμενη Μητέρα
Τομέας Πολιτικής
Εσωτερικές υποθέσεις – Δημόσιος τομέας
Τομέας COFOG
Κοινωνική Προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Δημόσιος λειτουργός Γονείς

Άρθρο 2

Το άρθρο 12 του π.δ. 138/2001 (ΦΕΚ Α' 120) «Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» αντικαθίσταται ως εξής:

Άδεια κύησης - λοχείας, άδεια ανατροφής τέκνου, γονική άδεια, άδειες διευκολύνσεων λόγω τέλεσης γάμου, γέννησης τέκνου και θανάτου συγγενούς.

 

« 1) Το θήλυ προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που κυοφορεί, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής έχει δικαίωμα να επιλέξει στον τέταρτο μήνα κυήσεως, με υπεύθυνη δήλωσή του: α) Να λάβει πεντάμηνη άδεια κύησης - λοχείας με αποδοχές. Ειδικότερα να απέχει από την Υπηρεσία του δύο (02) μήνες πριν τον τοκετό (άδεια κύησης) και τρεις (03) μήνες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας), εφόσον το νεογέννητο ζει. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου αδείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (05) μηνών. β) Να λάβει πεντάμηνη άδεια κύησης απέχοντας από την Υπηρεσία του από τον πέμπτο μήνα της κυήσεως. γ) Οι άδειες κύησης των εδαφίων (α) και (β) παρατείνονται αυτοδικαίως για τριάντα (30) ημέρες μετά τον τοκετό, αν το νεογέννητο δεν ζει.

2) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που χορηγείται η άδεια κύησης - λοχείας του εδαφίου (α) της προηγούμενης παραγράφου, μειώνεται ο χρόνος εργασίας κατά δύο (02) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (02) ετών και κατά μία (01) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (02) έως τεσσάρων (04) ετών.

3) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που λαμβάνει την άδεια του εδαφίου (β) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μετά το πέρας της άδειας αυτής, χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές, διάρκειας εννέα (09) μηνών. Η άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνεται άπαξ και συνεχόμενη και εξαντλείται μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει τέσσερα (04) έτη ζωής.

4) α) Οι διευκολύνσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου παρέχονται στο άρρεν και θήλυ προσωπικό του Λιμενικού Σώματος εφόσον ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο τομέα και με κοινή δήλωση που κατατίθεται στις Υπηρεσίες τους, επιλέγεται η διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής και ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτής, εκτός αν με την κοινή τους δήλωση καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις. Εφόσον και οι δύο γονείς υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα, με αναφορά τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της διευκόλυνσης, εκτός αν με την αναφορά τους καθορισθούν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, αλλά πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις.

β) Οι διευκολύνσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου παρέχονται στο άρρεν και θήλυ προσωπικό του Λιμενικού Σώματος ολικώς ή κατά το μέρος που ο σύζυγος ή η σύζυγος, εφόσον εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, δεν κάνει χρήση ή κάνει μερική χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων, αλλά πάντοτε διαδοχικά και μέσα στα χρονικά όρια εντός των οποίων παρέχονται οι εν λόγω διευκολύνσεις και με την προϋπόθεση προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.

γ) Το άρρεν προσωπικό του Λιμενικού Σώματος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου αν η σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία υπάγεται η σύζυγος του Αξιωματικού ή βαθμοφόρου του Λιμενικού Σώματος.

δ) Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, οι διευκολύνσεις των παραγράφων (2) και (3) του παρόντος άρθρου παρέχονται στο γονέα Αξιωματικό ή βαθμοφόρο του Λιμενικού Σώματος εφόσον ασκεί την επιμέλεια.

5) Στο προσωπικό Λιμενικού Σώματος που υιοθετεί τέκνο χορηγείται άδεια με πλήρεις αποδοχές διάρκειας τριών (03) μηνών εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (06) ετών.

6) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που έχει τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχεται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές τεσσάρων (04) ημερών στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για να επισκέπτεται το σχολείο των παιδιών του, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

7) Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) ημερών σε περίπτωση γάμου του και τριών (03) ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή και συγγενούς του έως και β' βαθμού. Στο άρρεν προσωπικό του Λιμενικού Σώματος χορηγείται άδεια με αποδοχές διάρκειας πέντε (05) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου του. Η χορήγηση των αδειών της παρούσας παραγράφου εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο το οποίο εγκρίνει αντίστοιχα τη χορήγηση της κανονικής άδειας. Το δικαίωμα υποβολής του αιτήματος λήψης των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο αδειών, εξαλείφεται εφόσον παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το γεγονός του γάμου ή γέννησης ή θανάτου κατά περίπτωση.».