ΝΟΜΟΣ
Π.Δ .5
Έτος
2008
ΦΕΚ
Α’ 17
Σχετικά Άρθρα
Κεφάλαιο Α’
Αντικείμενο
Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Δικαιώματα γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας Πολιτικής
Εθνικός μηχανισμός για την ισότητα των δύο φύλων
Τομέας COFOG
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Ωφελούμενοι - χρήστες
Άνδρες και γυναίκες που αντιμετωπίζουν διακρίσεις

Άρθρο 1 - Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

 

1. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων έχει ως αποστολή την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας (πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό), προκειμένου να καλύψει το έλλειμμα ισότητας, που υφίσταται στην πράξη (ουσιαστική ισότητα) σε πολλούς τομείς, όπως στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το έλλειμμα γυναικείας συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να αντιμετωπίσει τα κρούσματα βίας με θύματα τις γυναίκες και τις στερεότυπες αντιλήψεις για το ρόλο των δύο φύλων.

2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων: α) Σχεδιάζει, επεξεργάζεται και εισηγείται τις προτεραιότητες πολιτικής και τους άξονες δράσης για την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες. β) Παρακολουθεί την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και παρεμβαίνει όταν παρουσιάζεται έλλειμμα ισότητας κατά την άσκηση των πολιτικών και την υλοποίηση των δράσεων ίσων ευκαιριών. γ) Σχεδιάζει και συντονίζει νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες σχετικές με πολιτικές ισότητας των δύο φύλων. δ) Αναπτύσσει, μελετά και συντονίζει δράσεις που προωθούν την Ισότητα ανδρών και γυναικών. ε) Ορίζει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελέτη και την ενθάρρυνση ανάληψης προγραμμάτων και την υλοποίηση πρωτοβουλιών, με στόχο την προώθηση της Ισότητας. στ) Οργανώνει και συντονίζει κεντρικούς και τοπικούς φορείς σε θέματα Ισότητας. ζ) Προβαίνει σε διάλογο και διαβουλεύσεις, ως εργαλεία εφαρμογής των πολιτικών της. η) Αναπτύσσει τις εθνικές θέσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εισηγείται την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις κατευθύνσεις, που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. θ) Προετοιμάζει τον στρατηγικό σχεδιασμό στα θέματα ισότητας για τις προγραμματικές περιόδους ενίσχυσης της χώρας από ευρωπαϊκούς πόρους, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες που αφορούν στην οργάνωση και στην χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων σε θέματα Ισότητας. ι) Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνητικών και άλλων Φορέων και εθνικών ή διεθνών Οργανώσεων για θέματα Ισότητας. ια) Παρέχει τεχνογνωσία σε φορείς, που υλοποιούν δράσεις και προγράμματα ισότητας των φύλων. ιβ) Διαχειρίζεται και υλοποιεί έργα, που αφορούν στα θέματα Ισότητας. ιγ) Επιχορηγεί, ενισχύει και ενθαρρύνει κάθε είδους πρωτοβουλίες, δραστηριότητες, καθώς και τοπικούς, κοινωνικούς και λοιπούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που στόχο έχουν την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. ιδ) Σχεδιάζει και συνεργάζεται με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και λοιπούς φορείς την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικών με την υγεία, το περιβάλλον, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την παιδεία, την κατάρτιση και την απασχόληση, που στοχεύουν στην προώθηση της Ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. ιε) Προωθεί μέτρα, που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα Ισότητας. ιστ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προκειμένου να περιληφθεί η οπτική του φύλου στις διάφορες πολιτικές και δράσεις (gender mainstreaming). ιζ) Φροντίζει για τη δημιουργία δικτύων μεταξύ φορέων, που ασχολούνται με τα θέματα Ισότητας. ιη) Ασκεί εποπτεία στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) με σκοπό την προώθηση των θεμάτων, που αφορούν στην Ισότητα, σύμφωνα με τον νόμο και δίνει κατευθύνσεις για την μελέτη, έρευνα και γενικότερα υποστήριξη των πολιτικών ισότητας.

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3858/2010 ΦΕΚ Α 102/1.7.2010 εποπτεύεται από τόν Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο2 - Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων διακρίνονται σε Κεντρική και σε Περιφερειακές.

Α. Κεντρική Υπηρεσία:

Συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα,

2. Γενική Διεύθυνση Συντονισμού, η οποία συγκροτείται από:

α) τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Απασχόλησης β) τη Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής γ) τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

δ) τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διεθνούς Συνεργασίας ε) τη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού και Οργάνωσης στ) το Νομικό Τμήμα.

3. Το αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Β. Περιφερειακές Υπηρεσίες:

Δεκατέσσερα (14) Συμβουλευτικά Κέντρα, σε επίπεδο Γραφείου: Ένα (1) σε κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας, με εξαίρεση την Αττική, που λειτουργούν δύο (2).

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Συμβουλευτικών Κέντρων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

 

Άρθρο 3 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ