ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ

Εκπροσώπηση των φύλων σε υπηρεσιακά συμβούλια δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ