6) Εκμετάλλευση πόρνης αρ 359 Π.Κ.

Σύμφωνα με το άρθρο 350 του ΠΚ "άντρας που συντηρείται ολικά ή εν μέρει από γυναίκα που ασκεί κατ`επάγγελμα την πορνεία και από την εκμετάλλευση των σχετικών ανηθίκων κερδών της τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι τριών ετών". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι το με αυτήν καθιερούμενο έγκλημα εκμεταλλεύσεως πόρνης είναι έγκλημα διαρκείας και συνεπώς δεν συνιστά τούτο μια ευκαιριακή παροχή, αλλά απαιτείται σχέση διαρκείας και κατ`αυτή συντήρηση ολική ή μερική του δράστη από πορνικά κέρδη. Κατά συνέπεια οι επαναλαμβανόμενες, κάθε ημέρα, για ορισμένη διάρκεια χρόνου, παροχές από πορνικά κέρδη απαρτίζουν όλες το απαιτούμενο στοιχείο της χρονικής διάρκειας και συνιστούν μία, πραγματικά, πράξη και όχι έγκλημα κατ`εξακολούθηση, αφού κάθε μία από τις παροχές αυτές, μόνη της, δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα τούτο, ώστε να μπορεί να αποτελεί μερικότερη πράξη του αυτού εγκλήματος, που τελείται κατ`εξακολούθηση.

Στις περισσότερες περιπτώσεις της νομολογίας το έγκλημα της εκμετάλλευσης πόρνης συρρέει με άλλα εγκλήματα, όπως -και κυρίως- με τη μαστρωπεία και τη σωματεμπορία. Χαρακτηριστική απόφαση για το έγκλημα της εκμετάλλευσης πόρνης είναι η με αρ. 428/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία σημειώνει «…ενώ ήταν πωλητής κοσμημάτων σε φανερούς και κρυφούς οίκους ανοχής και εστερείτο περιουσιακών στοιχείων  συνεδέθη ερωτικώς από το έτος 1991 με την εγκαλούσα .............., η οποία εκπορνεύετο κατ` επάγγελμα, ως εκδιδόμενη προς βιοπορισμό επί χρήμασι εις αόριστο και ανεπίλεκτο αριθμό ανδρών, αφού την διαβεβαίωνε ότι θα έπαιρνε διαζύγιο από την σύζυγό  του και υπόσχετο σ`αυτήν (εγκαλούσα) ότι πρόθεσή του ήταν να τη νυμφευθεί πράγμα που και η σύζυγος εβεβαίωνε την εγκαλούσα με την οποία είχε φιλικές σχέσεις επετύγχανε καθόλο  το προαναφερόμενο  χρονικό διάστημα να διατρέφεται και να διαβιώνει πολυτελέστατα από τα πορνικά της κέρδη λαμβάνοντας προς τούτο καθημερινά τις εισπράξεις αυτής εκ του ως άνω επαγγέλματός της, ενώ γνώριζε την προέλευσή τους. Από την εκμετάλλευση των ανήθικων αυτών κερδών της, εκτός από τη συντήρησή του και την παντελή διαβίωσή του προέβη και στην αγορά των παρακάτω αυτοκινήτων: α) του με αριθμό κυκλοφ. .... ταξί, μάρκας MERCEDES, το οποίο αγόρασε στο όνομά του δυνάμει της με αριθμό 31962/27-12-1994 συμβ/κής πράξης της συμβ/φου Αθηνών ............ , Β) Του με αρ. κυκλ. ..... ταξί, μάρκας MERCEDES που αγόρασε στ` όνομά του δυνάμει της με αριθμό 150/18-3-1996 συμβ/κής πράξης της συμβ/φου Αθηνών ........ , γ) του με αρ. κυκλοφ. .... ταξί μάρκας  MERCEDES που αγόρασε στο όνομα της συζύγου του ............... δυνάμει της με αρ. 37961/23-2-1995 συμβ/κής πράξεως της συμβ/φου  Αθηνών .......... και δ) του με αριθμό κυκλοφορίας  ...... ΙΧΕ αυτ/του, μάρκας MERCEDES 190, που αγόρασε στο όνομά του  αντί του ποσού των 20.000.000 δρχ. κατά το μήνα Ιούνιο του 1993».

Τα θύματα είναι γυναίκες που, είτε εκπορνεύονται οικειοθελώς, είτε από τους δράστες οι οποίοι συντηρούνται από τα πορνικά κέρδη. Οι δράστες είναι μόνον άνδρες κατά τη διάταξη του αρ. 350 ΠΚ. Όμως, σήμερα, θεωρείται από τη νομολογία ότι παθητικό υποκείμενο του εγκλήματος της εκμετάλλευσης πόρνης μπορεί να είναι και ο άνδρας ο οποίος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου (ΒουλΔΣτρΑθ 400/1986, ΠλημΑθ 4636/1977).