ΝΟΜΟΣ
δεν έχει κυρωθεί
Έτος
2011
Σχετικά Άρθρα
Όλο το κείμενο
Αντικείμενο
Σύμβαση για την καταπο-λέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Βία κατά των γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γάμος - οικογένεια Εγκληματικότητα
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία Υγεία Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Κεφάλαιο XII – Τελικές ρήτρες

Άρθρο 73 - Αποτελέσματα της παρούσας Σύμβασης

Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θα θίξουν τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας και τα δεσμευτικά διεθνή κείμενα που είναι ήδη σε ισχύ ή μπορεί να τεθούν σε ισχύ, σύμφωνα με τα οποία πιο ευνοϊκά δικαιώματα παραχωρούνται ή θα παραχωρηθούν σε άτομα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Άρθρο 74 - Επίλυση διαφορών

1 Τα Μέρη οποιασδήποτε διαφοράς μπορεί να προκύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης θα προσπαθήσουν πρώτα να την επιλύσουν μέσω διαπραγμάτευσης, συμβιβασμού, διαιτησίας ή με οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους ειρηνικής επίλυσης γίνουν δεκτές με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τους.

2 Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να καθιερώσει διαδικασίες επίλυσης διαθέσιμες για χρήση από τα Μέρη που έχουν διαφορές εάν συμφωνήσουν κάτι τέτοιο.

Άρθρο 75 - Υπογραφή και έναρξη ισχύος

1 Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή για υπογραφή από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα τρίτα κράτη που έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξή της και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα κείμενα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

3 Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία που οι 10 υπογράφοντες, περιλαμβανομένων τουλάχιστον οκτώ κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους να δεσμευτούν από τη Σύμβαση σύμφωνα με τις

διατάξεις της παραγράφου 2.

4 Σε σχέση με οποιοδήποτε Κράτος αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ακολούθως εκφράζει τη συγκατάθεσή της να δεσμεύεται από αυτή, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία της κατάθεσης του κειμένου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισής της.

Άρθρο 76 - Προσχώρηση στη Σύμβαση

1 Αφού τεθεί σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση, η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί, μετά από διαβούλευση με τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης και λήψη της ομόφωνης συγκατάθεσής τους, να καλέσει οποιοδήποτε κράτος δεν είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δεν συμμετείχε στην ανάπτυξη της Σύμβασης, να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση με απόφαση που θα ληφθεί από την πλειοψηφία που προβλέπεται στο Άρθρο 20.δ του καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και με ομόφωνη ψήφο των αντιπροσώπων των Μερών που δικαιούνται να μετέχουν των συνεδριάσεων της Επιτροπής Υπουργών.

2 Αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος προσχωρεί, η Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία της κατάθεσης του κειμένου για προσχώρηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Άρθρο 77 - Εδαφική εφαρμογή

1 Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, τη στιγμή της υπογραφής ή κατά την κατάθεση του κειμένου της για επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση, να καθορίσει την επικράτεια ή τις επικράτειες όπου θα ισχύει η παρούσα Σύμβαση.

2 Κάθε Μέρος μπορεί, σε οποιαδήποτε επόμενη ημερομηνία, με δήλωση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να επεκτείνει την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης σε οποιαδήποτε άλλη επικράτεια ορίζεται στη δήλωση και για της οποίας τις διεθνείς σχέσεις είναι υπεύθυνο ή για λογαριασμό της οποίας έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμευτεί. Αναφορικά με μια τέτοια επικράτεια, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης αυτής από το Γενικό Γραμματέα.

3 Οποιαδήποτε δήλωση γίνει σύμφωνα με τις δύο παραπάνω παραγράφους μπορεί, σε σχέση με οποιαδήποτε επικράτεια προσδιορίζεται σε μια τέτοια δήλωση, να αποσυρθεί με ειδοποίηση που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η απόσυρση θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης αυτής από το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 78 - Επιφυλάξεις

1 Καμία επιφύλαξη δεν μπορεί να υπάρξει σχετικά με οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3.

2 Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, τη στιγμή της υπογραφής ή όταν κατατίθεται το κείμενο της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, με δήλωση που θα απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να δηλώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόσει ή να εφαρμόσει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις διατάξεις που αναφέρονται στο:

– Άρθρο 30, παράγραφος 2,

– Άρθρο 44, παράγραφοι 1.ε, 3 και 4,

– Άρθρο 55, παράγραφος 1 αναφορικά με το Άρθρο 35 σχετικά με ήσσονος σημασίας αδικήματα,

– Άρθρο 58 αναφορικά με τα Άρθρα 37, 38 και 39,

– Άρθρο 59.

3 Οποιοδήποτε Κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, τη στιγμή της υπογραφής ή όταν κατατίθεται το κείμενο της επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, με δήλωση που θα απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, να δηλώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα να προβλέψει μη ποινικές κυρώσεις, αντί για ποινικές κυρώσεις, για τις πράξεις που αναφέρονται στα Άρθρα 33 και 34.

4 Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει να αποσύρει μια επιφύλαξη μέσω μιας δήλωσης που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η δήλωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής της από το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 79 - Περίοδος ισχύος και αναθεώρηση επιφύλαξης

1 Οι επιφυλάξεις που αναφέρονται στο Άρθρο 78, παράγραφοι 2 και 3, θα ισχύουν για μια περίοδο πέντε ετών από την ημέρα που τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση αναφορικά με το εν λόγω Μέρος. Ωστόσο, τέτοιες επιφυλάξεις μπορούν να ανανεωθούν για περιόδους της ίδιας διάρκειας.

2 Δεκαοχτώ μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της επιφύλαξης, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιήσει για τη λήξη αυτή το εν λόγω Μέρος. Το λιγότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη, το Μέρος θα ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα ότι υποστηρίζει, τροποποιεί ή αποσύρει την επιφύλαξή του. Εάν δεν υπάρξει ειδοποίηση από το εν λόγω Μέρος, η Γενική Γραμματεία θα ειδοποιήσει το Μέρος ότι η επιφύλαξή του θεωρείται ότι έχει επεκταθεί αυτόματα για μια περίοδο έξι μηνών. Η αδυναμία του εν λόγω Μέρους να ειδοποιήσει σχετικά με την πρόθεσή του να διατηρήσει ή να τροποποιήσει την επιφύλαξή του πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής θα οδηγήσει σε παύση της ισχύος της επιφύλαξης.

3 Εάν ένα Μέρος θέσει μια επιφύλαξη σύμφωνα με το Άρθρο 78, παράγραφοι 2 και 3, θα παρέχει, πριν από την ανανέωσή της ή κατόπιν αιτήματος, μια εξήγηση στη GREVIO, για τους λόγους που δικαιολογούν τη συνέχειά της.

Άρθρο 80 - Καταγγελία

1 Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να καταγγείλει της παρούσα Σύμβαση μέσω μιας δήλωσης που απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2 Η καταγγελία αυτή θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της περιόδου τριών μηνών μετά την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης από το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 81 - Ειδοποίηση

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιήσει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα τρίτα κράτη που έχουν συμμετάσχει στην ανάπτυξη, οποιονδήποτε υπογράφοντα, οποιοδήποτε Μέρος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιοδήποτε κράτος που κλήθηκε να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση για: α) οποιαδήποτε υπογραφή, β) την κατάθεση οποιουδήποτε κειμένου για επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση, γ) οποιαδήποτε ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με τα Άρθρα 75 και 76, δ) οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 72 και την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση αυτή, ε) οποιαδήποτε επιφύλαξη και απόσυρση επιφύλαξης γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 78, στ) οποιαδήποτε καταγγελία γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρο 80, ζ) οποιαδήποτε άλλη πράξη, ειδοποίηση ή επικοινωνία σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

Συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σήμερα 11 Μαΐου 2011, στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, με τα δύο κείμενα να είναι εξίσου αυθεντικά, σε ένα αντίτυπο το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα τρίτα κράτη που συμμετείχαν στην ανάπτυξη της παρούσας Σύμβασης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε οποιοδήποτε Κράτος κλήθηκε να προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση.

Παράρτημα – Προνόμια και ασυλίες (Άρθρο 66)

1 Το παρόν παράρτημα θα ισχύει για τα μέλη της GREVIO που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 66 της Σύμβασης, καθώς και για άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες. Για το σκοπό του παρόντος παραρτήματος, ο όρος «άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες» θα περιλαμβάνει τους ανεξάρτητους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τους ειδικούς που αναφέρθηκαν στο Άρθρο 68, παράγραφο 9, της Σύμβασης, τα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου της Ευρώπης και τους διερμηνείς που απασχολούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και συνοδεύουν τη GREVIO κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις χώρες.

2 Τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες, ενώ ασκούν τις εργασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των επισκέψεων στις χώρες, καθώς και την παρακολούθηση αυτών και ταξιδεύουν σχετικά με τις εργασίες αυτές, θα απολαμβάνουν τα ακόλουθα προνόμια και ασυλίες:

α ασυλία από προσωπική σύλληψη ή κράτηση και από κατάσχεση των προσωπικών τους αποσκευών και δικαστική ασυλία κάθε είδους σε σχέση με προφορικές ή γραπτές δηλώσεις και όλες τις πράξεις στις οποίες προέβησαν υπό την επίσημη ιδιότητά τους,

β εξαίρεση από οποιονδήποτε περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία τους κατά την έξοδο από και κατά την επιστροφή στη χώρα διαμονής τους και είσοδο και έξοδο από τη χώρα στην οποία εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους και από εγγραφή στα μητρώα αλλοδαπών στη χώρα που επισκέπτονται ή μέσω της οποίας περνούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3 Στην πορεία των ταξιδιών που πραγματοποιούν για την άσκηση των καθηκόντων τους, τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες, όσον αφορά τους τελωνειακούς και συναλλαγματικούς ελέγχους, θα προσέρχονται στις ίδιες εγκαταστάσεις με εκείνες που προσέρχονται οι αντιπρόσωποι αλλοδαπών κυβερνήσεων που βρίσκονται σε επίσημη προσωρινή αποστολή.

4 Τα έγγραφα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της εφαρμογής της Σύμβασης και μεταφέρονται από τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες θα είναι απαραβίαστα εφόσον αφορούν τη δραστηριότητα της GREVIO. Καμία διακοπή ή λογοκρισία δεν θα ισχύει για την επίσημη επικοινωνία της GREVIO ή την επίσημη επικοινωνία των μελών της GREVIO και άλλων μελών των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες.

5 Για να διασφαλιστεί για τα μέλη της GREVIO και τα άλλα μέλη των αντιπροσωπειών που πραγματοποιούν επισκέψεις σε χώρες, η πλήρης ελευθερία του λόγου και η πλήρης ανεξαρτησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, η δικαστική ασυλία σχετικά με προφορικές ή γραπτές δηλώσεις και όλες τις πράξεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους θα εξακολουθήσει να ισχύει, παρά το ότι τα εν λόγω άτομα δεν ασχολούνται πλέον με την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

6 Τα προνόμια και οι ασυλίες παρέχονται στα άτομα που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος για να διαφυλαχθεί η ανεξάρτητη άσκηση των καθηκόντων τους για τα συμφέροντα της GREVIO και όχι για προσωπικό τους όφελος. Η άρση της ασυλίας των ατόμων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραρτήματος θα γίνει από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σε οποιαδήποτε περίπτωση που, κατά την άποψή του ή της, η ασυλία θα εμπόδιζε την πορεία της δικαιοσύνης και όπου μπορεί να αρθεί χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα της GREVIO.__