ΝΟΜΟΣ
δεν έχει κυρωθεί
Έτος
2011
Σχετικά Άρθρα
Όλο το κείμενο
Αντικείμενο
Σύμβαση για την καταπο-λέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εσωτερικών
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Βία κατά των γυναικών
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Γάμος - οικογένεια Εγκληματικότητα
Τομέας Πολιτικής
Δικαιοσύνη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία Υγεία Δημόσια τάξη και ασφάλεια
Ωφελούμενοι - χρήστες
Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Κεφάλαιο X – Σχέση με άλλα διεθνή κείμενα

Άρθρο 71 - Σχέση με άλλα διεθνή κείμενα

1 Η παρούσα Σύμβαση δεν θα επηρεάζει υποχρεώσεις που προκύπτουν από άλλα διεθνή κείμενα στα οποία τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης είναι Μέρη ή θα γίνουν Μέρη και τα οποία περιέχουν διατάξεις για θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση.

2 Τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης μπορούν να συνάψουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ τους για τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση, για σκοπούς συμπλήρωσης ή ενίσχυσης των διατάξεών της ή διευκόλυνσης της εφαρμογής των αρχών που περιέχονται σε αυτή.