4) Απατηλή επίτευξη συνουσίας αρ. 341 Π.Κ.

Η νομολογία που αφορά το έγκλημα της απατηλής επίτευξης συνουσίας που προβλέπεται από το αρ. 341 του Π.Κ είναι πολύ παλαιά και αφορά υποθέσεις πριν από το έτος 1980. Ειδικότερα πρόκειται για την απόφαση με αρ. 334/1979 του Αρείου Πάγου (ΠοινΧρ 1979, 501) και το με αρ. 89/1951 Βούλευμα ΠλημΠατρ (Αρμ. Ε΄, 209). Η νομολογία δείχνει ότι η διάταξη αυτή έχει περιέλθει πλέον σε αχρησία.