ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

http://nomothesia.isotita.gr/
Εκτύπωση
Έτος
1999
Νόμος / διάταξη που αφορά
ΓΚΠ/ΟΤΕ
Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι
Πρόσληψη μόνο γυναικών / διάκριση λόγω φύλου
Σημασία απόφασης
Περίπτωση έμμεσης διάκρισης

Καθαρίστριες μειωμένης απασχολήσεως του ΟΤΕ. Η ρύθμιση του ΓΚΠ/ΟΤΕ, κατά την οποία προβλέπεται η πρόσληψη και απασχόληση στον ΟΤΕ καθαριστριών μειωμένης απασχολήσεως, κάτι που προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες εργαζόμενες υπό την ανωτέρω ειδικότητα στον ΟΤΕ, συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου, αντικειμένη στην διάταξη του άρθρου 119 της ΣυνθΕΟΚ. Επομένως, με βάση την ανωτέρω κοινοτική διάταξη και την σχετική νομολογία του ΔΕΚ, η ανωτέρω ρύθμιση πρέπει να θεωρηθεί ανίσχυρη και συνεπώς να εφαρμοσθούν και για τις γυναίκες καθαρίστριες μειωμένης απασχολήσεως του ΟΤΕ οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για πλήρη απασχόλησή τους.