ΝΟΜΟΣ
ΥΑ 90071/502/15
Έτος
2005
ΦΕΚ
Β’ 339
Σχετικά Άρθρα
Άρθρο μόνο
Αντικείμενο
Απαλλαγή της αγρότισσας μητέρας από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρμόδιο υπουργείο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Θεματικά πεδία Διακήρυξη Πεκίνου
Γυναίκες και αγροτική ανάπτυξη
Θεματικά κριτήρια (προηγούμενες συλλογές)
Κοινωνική ασφάλιση – πρόνοια Αγρότισσα
Τομέας Πολιτικής
Κοινωνική αλληλεγγύη
Τομέας COFOG
Κοινωνική προστασία
Ωφελούμενοι - χρήστες
Λοιποί επαγγελματίες – ελεύθεροι επαγγελματίες

 

Η απαλλαγή εξακολουθεί και στην περίπτωση που το παιδί αποβιώσει πριν τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της ηλικίας για ολόκληρο το έτος από της γέννησης του.

Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη ασφαλισμένη σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Α) Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού. Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αιτούσας.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους αντίστοιχους Κλάδους.                 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.